लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट सञ्चालन हुने राजपत्र अनंकित, द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) अमिन, सहायक कम्प्यूटर अपरेटर र सिनियर गेम स्काउट पदको (०७८-७९) को लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन