लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०३६-१२०४१/०७८-७९, नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) कम्प्युटर अपरेटर पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन