लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालय, इलामको वि. नं. १०६०२-१०६०६/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), संयुक्त तथा एकिकृत, रा.प. अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको लागि परीक्षा केन्द्र इलाम राखी Online बाट दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन