लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११३०२-११३०८/०७४-७५ , नायव सुब्बा वा सो सरह, एकीकृत पदको जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराउने उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएकाे सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन