विज्ञापनसम्बन्धी सूचनाहरू


सुचनाहरु
मिति २०८०।१२।२८ गते रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह (प्राविधिक) पदको बढुवा, आ.प्र. र खुला तथा समावेशी पदको विज्ञापन गरिएको सूचना।
खरिदार वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको विज्ञापनमा संशोधन गरिएको सूचना।
मिति २०८०।११।३० गते रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पद (अप्राविधिक) को बढुवा, आ.प्र. र खुला तथा समावेशी पदको विज्ञापन गरिएको सूचना।
नेपाल परराष्ट्र सेवा, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पद (अप्राविधिक) को बढुवा, आ.प्र. तथा खुला पदको विज्ञापन गरिएको सूचना।
मिति २०८०/४/३१ गते हलुका सवारी चालक पदमा सेवा, समूह र उपसमूह परिवर्तनको लागि प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन
मिति २०८०।१०।२४ गते, रा‍.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्नाविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह तथा स्वास्थ्य सेवाका पाँचाै‌ तहका पदहरुको बढुवा, खुला र समावेशी विज्ञापनको सूचना
नायब सुब्बा वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको विज्ञापनमा संशोधन सम्बन्धी सूचना।
आ.व. २०७९/०८० को नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूहका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको बढुवाको पुनः विज्ञापनको सूचना
विज्ञापन रद्द गरिएको सूचना
मिति २०८०।९।२५ गते, राजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह तथा मानव अधिकार सेवाका सहायक प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा पदको विज्ञापन (बढुवा, खुला तथा समावेशी)
राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) तथा मानव अधिकार सेवा अधिकृत तृतीय श्रेणीका पदहरूकाे विज्ञापन (बढुवा, खुला तथा समावेशी)
राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), स्वास्थ्य सेवा आठौं/सातौं तह तथा मानव अधिकार सेवा अधिकृत तृतीय श्रेणीका पदहरूकाे विज्ञापन (बढुवा, आ.प्र., खुला तथा समावेशी)
दरखास्त पेश गर्ने अवधि थप गरिएको
राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक/प्राविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवाका नवौं तहका पदकाे समावेशी समूहका विज्ञापन
विज्ञापन संशोधन सम्बन्धी सूचना
राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक/प्राविधिक), स्वास्थ्य सेवाका एघारौं र नवौं तह तथा मानव अधिकार सेवाका अधिकृत प्रथम श्रेणीका पदको विज्ञापन (बढुवा, आ.प्र. र खुला)
हलुका सवारी चालक पदमा सेवा, समूह र उपसमूह परिवर्तनको लागि प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन
नेपाल वन सेवाको श्रेणीविहीन पदहरुको खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षााको विज्ञापन
दरखास्त र निवेदन पेश गर्ने सूचना
पुनः दरखास्त पेश गर्ने अवधि थप गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको वि.नं. १३४५२/०७९-८०, खरिदार वा सो सरह पदको पदसंख्या संशोधन गरिएको सूचना
पुन:दरखास्त (Re-Application) आव्हान गरिएको सूचना - आ.व. २०७९/८० मा प्रकाशित शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राविधिक) तथा ना.सु. वा सो सरह (अप्राविधिक/प्राविधिक) पदहरुकाे विज्ञापनका लागि मात्र
रा‍.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवाका चौथो तहका पदहरुकाे विज्ञापन २०७९ (बढुवा, आ.प्र., खुला तथा समावेशी)
नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प. द्वितीय श्रेणीका पदहरुको विज्ञापन (बढुवा, आ‍.प्र. र खुला)
खरिदार वा सो सरह पदको दरखास्त पेश गर्ने अवधि थप गरिएको सूचना
कृषि सेवा, रा‍.प‍. द्वितीय श्रेणीका विभिन्न पदहरुको विज्ञापन रद्द गरिएको सूचना
रा‍.प‍.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरहका पदको विज्ञापन आ.व. २०७९/८० (बढुवा, खुला तथा समावेशी)
जलेश्वर कार्यालय तर्फको विज्ञापनमा न्याय सेवाका पदहरु समावेश गरिएको सूचना
रा.प. अनं प्रथम श्रेणी प्राविधिक पदको बढुवा सूचना नं ४११/०७९-८० र ४१२/०७९-८० मा स‍ंशोधन गरिएको
नेपाल परराष्ट्र सेवाको रा.प.द्वितीय श्रेणी उपसचिव पदको बढुवा सूचना तथा विज्ञापन रद्द गरिएको (फैसला कार्यान्वयन)
सहसचिव वा सो सरह (न्याय, सरकारी वकिल) पदको खुला तर्फको विज्ञापित पदसंख्या संशोधन गरिएको (फैसला कार्यान्वयन)
दरखास्त तथा निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन) (नायव सुब्बा वि.नं. १०००१-१५७०६/२०७९-८०)
रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), स्वास्थ्य सेवा पाँचौं तह तथा मानव अधिकार सेवाका सहायक प्रथम (प्राविधिक) तहका पदहरुको विज्ञापन (बढुवा, आ.प्र., खुला तथा समावेशी)
दरखास्त तथा निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन) (शाखा अधिकृत वि.नं. १६६९२-१६७०५/२०७९-८०)
दरखास्त फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना नं. २ (३१ जना रिट निवेदकहरूका लागि मात्र) (शाखा अधिकृत वि.नं. १६६९२-१६७०५/२०७९-८०)
शाखा अधिकृत वा सो सरहको विज्ञापनमा दरखास्त फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना नं. १ (१० जना रिट निवेदकहरूका लागि मात्र) (वि.नं. १६६९२-१६७०५/२०७९-८०)
रा‍.प‍.अनं प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) नायब सुब्बा वा सो सरहका पदको विज्ञापन (बढुवा, खुला तथा समावेशी)
संघीय संसद सेवा, रा‍.प‍. तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह (आ.प्र.) पदको छुट विज्ञापन प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह तथा मानव अधिकार सेवाका अधिकृत तृतीय पदको विज्ञापन (बढुवा, खुला तथा समावेशी)
विज्ञापन रद्द तथा बढुवा पदसंख्या संशोधन गरिएको सूचना
राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (प्राविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवाका आठौं र सातौं तहका पदको विज्ञापन (बढुवा, आ.प्र., खुला तथा समावेशी)
विज्ञापन रद्द तथा पदसंख्या संशोधन गरिएको सूचना
नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प. द्वितीय श्रेणीको शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी सूचना
इन्जि. सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह तर्फ रा.प.प्रथम श्रेणीको बढुवा सूचना रद्द गरी खुला तर्फ विज्ञापन कायम गरिएको
राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक/प्राविधिक), स्वास्थ्य सेवाका एघारौं र नवौं तह तथा मानव अधिकार सेवाका अधिकृत प्रथम र द्वितीय तहका पदको विज्ञापन (बढुवा, आ.प्र., खुला तथा समावेशी)
लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयको अ‍.हे.व. (आ.ज.) पदको विज्ञापन रद्द गरिएको सूचना ।
रा‍.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्नाविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवाका चाैथाे तहका पदहरुको बढुवा सूचना तथा आ.प्र., खुला र समावेशी विज्ञापन
नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूहको स्टाफ नर्स पदमा पदपूर्तिका लागी विशेष विज्ञापन
रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रा.) पदको बढुवाका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सम्बन्धमा
खरिदार वा साे सरह (अप्राविधिक) पदकाे खुला तथा समावेशी विज्ञापन ।
खरिदार वा साे सरह (अप्राविधिक) पदकाे जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवाकाे सूचना ।
रा‍.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्नाविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवाका पांचाै‌ तहका पदहरुको बढुवा, खुला र समावेशी विज्ञापनको सूचना
पद संख्या संशाेधन तथा विज्ञापन रद्द गरिएको सूचना
रा‍.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्नाविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवाका पांचाै‌ तहका पदहरुको बढुवा, खुला र समावेशी विज्ञापनको सूचना
रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) पदहरूको खुला तथा समावेशी विज्ञापन
रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) पदहरूमा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना
रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) पदहरूमा जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना
शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको बढुवा तथा खुला विज्ञापनमा दरखास्त लिने कार्य स्थगन गरिएको सूचना ।
शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको बढुवा तथा खुला विज्ञापनमा दरखास्त लिने कार्य स्थगन गरिएको सूचना
रा.प. तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको खुला तथा समावेशी विज्ञापन ।
रा.प. तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सूचना ।
इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह रा .प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) पदको बढुवा सूचना ।
इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह रा .प. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) पदको बढुवा सूचना रद्द गरिएको सूचना ।
राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), संघीय संसद सेवा (प्राविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवाका आठौं र सातौं तहका पदको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन
स्वास्थ्य सेवाका सातौं तहका पदहरुमा कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने समायोजनद्वारा हुने बढुवाको सूचना
राजपपत्रांकित तृतीय श्रेणी (प्राविधिक) पदहरूमा जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना
पद संख्या संशोधन तथा नयाँ विज्ञापन गरिएकाे सूचना ।
राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक/प्राविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवाका एघारौं र नवौं तहका पदको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन
राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक/प्राविधिक) र स्वास्थ्य सेवाका एघारौं र नवौं तहका पदहरुको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना
राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक/प्राविधिक) पदहरुको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना
नेपाल कृषि सेवा, रा.प. प्रथम श्रेणीका पदहरुको बढुवा तथा आन्तरिक प्रतियोगिताको विज्ञापन
दरखास्त संकलन कार्य सुचारु गरिएकाे सूचना
नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, नेपाल कृषि सेवा र नेपाल वन सेवाका रा.प. प्रथम र द्वितीय श्रेणीका पदहरुमा बढुवा, आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगिताको विज्ञापन
राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सूचना
राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), खरिदार सो सरह तथा स्वास्थ्य सेवाका चौथो तहका आ.प्र‍, खुला र समावेशी पदको प्रतियोगितात्म लिखित परीक्षाको विज्ञापन
राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको (आ.प्र., खुला तथा समावेशी) विज्ञापन
राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सूचना
नेपाल परराष्ट्र सेवा र नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवाका रा.प. प्रथम र द्वितीय श्रेणीका पदहरुको बढुवा सूचना तथा आ.प्र., खुला र समावेशी प्रतियोगिताको विज्ञापन
राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका पदहरुको पद संख्या संशोधन तथा विज्ञापन रद्द गरिएको सूचना
राजपत्र अन‌ंकित प्रथम श्रेणी प्राविधिक तथा स्वास्थ्य सेवाका पाँचाै तहका पदहरुकाे आ‍‍.प्र., खुला र समावेशी विज्ञापन
राजपत्र अन‌ंकित प्रथम श्रेणी प्राविधिक पदका कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सूचना
राजपत्र अन‌ंकित प्रथम श्रेणी प्राविधिक पदका जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सूचना
नायब सुब्बा वा सो सरह (अप्रा.) पदको खुला प्रतियोगितात्मक विज्ञापन, २०७७
नायब सुब्बा वा सो सरह (अप्रा.) पदको वढुवा सूचना (कार्यक्षमता मूल्याङ्कन), २०७७
नायब सुब्बा वा सो सरह (अप्रा.) पदको वढुवा सूचना (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन), २०७७
राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन
राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) पदहरुको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना
राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (प्राविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवाका आठौं र सातौं तहका पदको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन
स्वास्थ्य सेवाका सातौं तहका पदहरुमा कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने समायोजनद्वारा हुने बढुवाको सूचना
राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (प्राविधिक) तहका पदहरुको जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना
रा.प. प्रथम र द्वितीय श्रेणी तथा तह ११ र तह ९ का वढुवा, आ.प्र. तथा खुला सम्पूर्ण विज्ञापनहरूमा दरखास्त लिने कार्य स्थगन गरिएको
राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक/प्राविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवाका एघारौं र नवौं तहका पदको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन
राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक/प्राविधिक) र स्वास्थ्य सेवाका एघारौं र नवौं तहका पदहरुको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना
राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक/प्राविधिक) पदहरुको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना
राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक/प्राविधिक) पदहरुको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना
टाइपिष्ट पदको बढुवा सूचना
कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे. डे. समूह, रा.प. प्रथम श्रेणी, सह-सचिव वा सो सरह पदको बढुवा तथा आन्तरिक प्रतियोगिताको विज्ञापन सूचना
राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरहका पदको आ.प्र., खुला र समावेशी पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन
राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरहका पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना
राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सूचना
राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सूचना
राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), खुला र समावेशी पदको प्रतियोगितात्म लिखित परीक्षाको विज्ञापन
राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह खुला र समावेशी पदको प्रतियोगितात्म लिखित परीक्षाको विज्ञापन
राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सूचना
राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सूचना
निजामती सेवाका शाखा अधिकृत वा सो सरह, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) पदहरुको बढुवा तथा खुला विज्ञापन, २०७६
निजामती सेवाका रा.प.तृतीय श्रेणी (प्राविधिक) तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवाका सातौं तहका पदहरुको बढुवा सूचना तथा विज्ञापन, २०७६
निजामती सेवाका रा.प. प्रथम श्रेणी (सहसचिव वा सो सरह) र द्वितीय श्रेणी (उपसचिव वा सो सरह) तथा स्वास्थ्य सेवाका तह ९ र तह ११ का विभिन्न पदको वढुवा तथा खुला विज्ञापन २०७६
टाइपिष्ट पदकाे आन्तिरक प्रतियोगितात्मक बढुवाको विज्ञापन
स्थानीय तहका विभिन्न पदहरूको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विस्तृत विज्ञापन
नेपाल परराष्ट्र सेवाका राजपत्रांकित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवाको नवौं तहका पदहरुको बढुवा सूचना तथा विज्ञापन
रा‍जपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा साे सरह पदकाे वढुवा सूचना तथा विज्ञापन (आ‍.व‍ २०७५/७६)
रा‍जपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) नायव सुब्बा पदकाे वढुवा सूचना तथा विज्ञापन (आ‍.व‍ २०७५/७६)
सहसचिव, उपसचिव तथा शाखा अधिकृत वा सो सरहको पदको विज्ञापन (आ.व. २०७५/२०७६)
आ.व. २०७५/७६ - टार्इपिष्ट पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक वढुवा विज्ञापन
स्वास्थ्य सेवा, विविध र मेडिकल रेकर्डस् समूह, चौथो तह, बायोमेडिकल इक्युपमेन्ट असिष्टेण्ट र जुनियर मेडिकल रेकर्डस् असिष्टेण्ट पदहरुको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको मिति कायम गरिएको सूचना ।
व्यवस्थापिका संसद सेवा, प्राविधिक समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी मेकानिक्स पदको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षाा मिति कायम गरिएको सूचना ।
नेपाल वन सेवाका जनरल फरेष्ट्री र नेशनल पार्कस् एण्ड वाइल्ड लाइफ समूहका रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह (प्राविधिक) खुला तथा समावेशी पदहरुको शैक्षिक योग्यता संशोधन गरिएको सूचना ।
पद संख्या संशोधन तथा रद्द सम्बन्धी सूचना
स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न समूह, उपसमूह, चौथो तह र राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) खरिदार वा सो सरह (वढुवा, आ.प्र., खुला तथा समावेशी)
राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको बढुवा, आ.प्र. र खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन
स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न समूह, उपसमूहका पाँचौ तह तथा निजामतीतर्फ विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूहका राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) पदहरुको बढुवाको सूचनाका साथै आ.प्र., खुला तथा समावेशी पदहरुको विज्ञापन
विभिन्न सेवाका राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा साे सरह (अप्राविधिक) पदहरुको वढुवा सूचनाका साथै खुला र समावेशी प्रतियोगिताको विज्ञापन
शाखा अधिकृत वा सो सरहका पदहरुको विज्ञापनका लागि दरखास्त दस्तुर सङ्कलन केन्द्र थप गरिएको सूचना
निजामती सेवातर्फ रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी प्राविधिक (खरिदार वा सो सरह) तथा स्वास्थ्य सेवा तर्फका चौथो तहका (खुला, समावेशी) विभिन्न पदहरुको परीक्षा मिति संशोधन गरिएको सूचना
निजामती सेवा तर्फका रा.प. द्वितीय श्रेणी र रा. प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवातर्फका नवौ‌‌ तहका पदहरुको परीक्षा मिति कायम गरिएको सूचना
विज्ञापन रद्द तथा संशोधन गरिएको सूचना
नेपाल स्वास्थ्य सेवा, कम्युनिटी नर्सिङ्ग समूह नवौं तह, कम्युनिटी नर्सिङ्ग प्रशासक पदको विज्ञापन रद्द गरिएकाे सूचना
विज्ञापन प्रकाशन हुने सम्बन्धी विशेष सूचना

अपडेट


View more

सुचना

बुलेटिन