स्थानीय तहको लिखित नतिजा

मिति सुचनाहरु
२०७९/०४/२३ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालय, इलामले सञ्चालन गरेको नेपाली सेना तर्फको वि.नं. ०७८/७९/७७ सैन्य पदको (श्री रणशेर गण, ओदिन ब्यारेक, पाँचथरको) प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७७।०६।०८ 2019-05-26 11:13:48
स्थानीय तह तर्फ सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको नयाँ अन्तर्वार्ता कार्यक्रम तोकिएको सूचना
२०७६।११।१२ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. ११०१२/२०७५-७६ (खुला) विविध सेवा, चौथो तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।११।८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, विभिन्न कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तह अन्तर्गत शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, पाँचौ तह, प्राविधिक सहायक पदको पुनर्योग नतिजा ।
२०७६।११।८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १३९२२/२०७५-७६ (खुला) विविध सेवा, चौथो तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।११।९ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १२०१६/२०७५-७६ (खुला) विविध सेवा, चौथो तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा ।
2076/11/08 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयकाे स्थानीय तह तर्फको वि.न. १२९६७/०७५-७६, पदः सहायक महिला विकास निरीक्षक चौथो तहकाे लिखित परिक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना।
२०७६।११।०७ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि.नं.१४८६६/०७५-७६, विविध सेवा, चौथो तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
२०७६।११।०६ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि.नं.१०१३७/०७५-७६, विविध सेवा, चौथो तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
2076-11-5 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि.नं.११४३५/०७५-७६, विविध सेवा, चौथो तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
2076-11-05 2019-05-26 11:13:48
हेटौंडा कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि.नं.12566/075-76, विविध सेवा, ४ तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
2076-11-04 2019-05-26 11:13:48
बागलुङ कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि.नं. 13515/075-76, विविध सेवा, ४ तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
2076/11/04 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि.नं.१४४८७/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, ४ तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७६।११।०४ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि.नं.१०६६४/०७५-७६, विविध सेवा, ४ तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
2076-11-03 2019-05-26 11:13:48
दिपायल कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि.नं.१५८१५/०७५-७६, विविध सेवा, ४ तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
2076-11-03 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय, महेन्द्रनगरको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १६३६९/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, ४ तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
2076-11-02 2019-05-26 11:13:48
जुम्ला कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि.नं. १५४१३/०७५-७६, विविध सेवा, ४ तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
२०७६।१०।२९ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १६३६८/२०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) विविध सेवा, चौथो तह, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२९ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १५८१४/२०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) विविध सेवा, चौथो तह, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२९ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १४८६५/२०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) विविध सेवा, चौथो तह, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२९ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १४४८६/२०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) विविध सेवा, चौथो तह, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२९ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १३९२१/२०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) विविध सेवा, चौथो तह, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२९ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १३५१४/२०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) विविध सेवा, चौथो तह, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२९ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १२९६६/२०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) विविध सेवा, चौथो तह, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२९ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, हेटौडा कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १२५६५/२०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) विविध सेवा, चौथो तह, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२९ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १२०१५/२०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) विविध सेवा, चौथो तह, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२९ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १०१३५-१०१३६/२०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) विविध सेवा, चौथो तह, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२९ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १६३६७/२०७५-७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, चौथो तह, अमिन पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२९ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १५८१३/२०७५-७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, चौथो तह, अमिन पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२९ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १५४१२/२०७५-७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, चौथो तह, अमिन पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२९ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १४८६४/२०७५-७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, चौथो तह, अमिन पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२९ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १४४८१-१४४८५/२०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, चौथो तह, अमिन पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२९ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १३९२०-१३९२१/२०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, चौथो तह, अमिन पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२९ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १३५१३/२०७५-७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, चौथो तह, अमिन पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२९ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १२९६५/२०७५-७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, चौथो तह, अमिन पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२९ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १२५६४/२०७५-७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, चौथो तह, अमिन पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२९ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, काठमाडौ कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १२०१४/२०७५-७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, चौथो तह, अमिन पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. ११४३०-११४३४/२०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, चौथो तह, अमिन पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. ११०११/२०७५-७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, चौथो तह, अमिन पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १०६६३/२०७५-७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, चौथो तह, अमिन पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १०१३०-१०१३४/२०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, चौथो तह, अमिन पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १६३६६/२०७५-७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, चौथो तह, खा.पा.स.टे. पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १५८१२/२०७५-७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, चौथो तह, खा.पा.स.टे. पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १५४११/२०७५-७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, चौथो तह, खा.पा.स.टे. पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १४८६३/२०७५-७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, चौथो तह, खा.पा.स.टे. पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १४४८०/२०७५-७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, चौथो तह, खा.पा.स.टे. पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १३९१८/२०७५-७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, चौथो तह, खा.पा.स.टे. पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १३५१२/२०७५-७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, चौथो तह, खा.पा.स.टे. पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १२९६५/२०७५-७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, चौथो तह, खा.पा.स.टे. पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, हेटौडा कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १२५६३/२०७५-७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, चौथो तह, खा.पा.स.टे. पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, काठमाडौ कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १२०१३/२०७५-७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, चौथो तह, खा.पा.स.टे. पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. ११४३९/२०७५-७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, चौथो तह, खा.पा.स.टे. पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२७ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. ११०१०/२०७५-७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, चौथो तह, खा.पा.स.टे. पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२७ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १०६६२/२०७५-७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, चौथो तह, खा.पा.स.टे. पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२७ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १०१२९/२०७५-७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, चौथो तह, खा.पा.स.टे. पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२७ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १६३६१-१६३६५/२०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिस्टेण्ट सव-इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२७ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १५८०८-१५८११/२०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिस्टेण्ट सव-इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२७ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १५४०८-१५४१०/२०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिस्टेण्ट सव-इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२६ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग विभिन्न कार्यालयबाट संचालित आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क र इञ्जिनियरिङ सेवा, पाँचौ तहको पुनर्योग नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७६।१०।२६ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १४८५९-१४८६२/२०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिस्टेण्ट सव-इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२६ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १४४७५-१४४७९/२०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिस्टेण्ट सव-इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२६ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १३९१४-१३९१७/२०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिस्टेण्ट सव-इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२४ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १३५०९-१३५११/२०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिस्टेण्ट सव-इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२४ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १२९६०-१२९६३/२०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिस्टेण्ट सव-इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२३ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १२५५९-१२५६२/२०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिस्टेण्ट सव-इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२२ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १२००९-१२०१२/२०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिस्टेण्ट सव-इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२२ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. ११३२३-११४२८/२०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिस्टेण्ट सव-इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२१ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. ११००७-११००९/२०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिस्टेण्ट सव-इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२१ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १०६५९-१०६६१/२०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिस्टेण्ट सव-इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२१ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १०१२४-१०१२८/२०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) इञ्जि सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिस्टेण्ट सव-इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।१७ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १६३६०/२०७५-७६ (खुला) शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, पाँचौ तह, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।१७ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १५८०७/२०७५-७६ (खुला) शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, पाँचौ तह, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।१७ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १५४०७/२०७५-७६ (खुला) शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, पाँचौ तह, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।१७ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १४८५८/२०७५-७६ (खुला) शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, पाँचौ तह, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।१७ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १४४७४/२०७५-७६ (खुला) शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, पाँचौ तह, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।१७ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १३९१३/२०७५-७६ (खुला) शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, पाँचौ तह, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।१७ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १३५०८/२०७५-७६ (खुला) शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, पाँचौ तह, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।१६ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १२९५९/२०७५-७६ (खुला) शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, पाँचौ तह, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।१६ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १२५५८/२०७५-७६ (खुला) शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, पाँचौ तह, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।१६ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, काडमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १२००८/२०७५-७६ (खुला) शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, पाँचौ तह, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।१६ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. ११४२३/२०७५-७६ (खुला) शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, पाँचौ तह, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।१६ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. ११००६/२०७५-७६ (खुला) शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, पाँचौ तह, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।१६ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १०६५८/२०७५-७६ (खुला) शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, पाँचौ तह, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।१६ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १०१२३/२०७५-७६ (खुला) शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, पाँचौ तह, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।१४ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १०१२२/२०७५-७६ (खुला) विविध सेवा, पाँचौ तह, महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।१३ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जलेश्‍वर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. ११४२२/०७५-७६ (खुला), पाँचौ तह, महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
2076-10-13 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १४८५७/०७५-७६, पाँचौ तह, महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
2076-10-12 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १३९१२/०७५-७६, पाँचौ तह, महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा । ।
2076-10-11 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १०६५७/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, पाँचौ तह, महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।१० 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १४४७३/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, पाँचौ तह, महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा ।
2076/10/10 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुरबाट सञ्चालित स्थानिय तह अन्तर्गतको बि.न. १६३५९/०७५-७६(खुला), सहायक स्तर पाँचौ तह, महिला बिकास निरीक्षक पदको लिखित नितजा संशोधन सम्बन्धि सूचना ।
२०७६/१०/१० 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १२९५८/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, पाँचौ तह, महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा ।
२०७६/१०/१० 2019-05-26 11:13:48
सूचना सच्याईएको
2076/10/09 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १५८०६/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, पाँचौ तह, महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा ।
2076/10/08 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १५४०६/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, पाँचौ तह, महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।०९ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १३५०७/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, पाँचौ तह, महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १६३५८/२०७५-७६ (खुला) विविध सेवा, पाँचौ तह, कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १५८०५/२०७५-७६ (खुला) विविध सेवा, पाँचौ तह, कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १५४०५/२०७५-७६ (खुला) विविध सेवा, पाँचौ तह, कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १४८५६/२०७५-७६ (खुला) विविध सेवा, पाँचौ तह, कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १४४७२/२०७५-७६ (खुला) विविध सेवा, पाँचौ तह, कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १३९११/२०७५-७६ (खुला) विविध सेवा, पाँचौ तह, कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १३५०६/२०७५-७६ (खुला) विविध सेवा, पाँचौ तह, कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १२९५७/२०७५-७६ (खुला) विविध सेवा, पाँचौ तह, कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, हेटौडा कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १२५५७/२०७५-७६ (खुला) विविध सेवा, पाँचौ तह, कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १२००७/२०७५-७६ (खुला) विविध सेवा, पाँचौ तह, कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।७ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. ११४२१/२०७५-७६ (खुला) विविध सेवा, पाँचौ तह, कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।७ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. ११००५/२०७५-७६ (खुला) विविध सेवा, पाँचौ तह, कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।७ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १०६५६/२०७५-७६ (खुला) विविध सेवा, पाँचौ तह, कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।७ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १०१२१/२०७५-७६ (खुला) विविध सेवा, पाँचौ तह, कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।६ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १६३५७/२०७५-७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, पाँचौ तह, सर्भेक्षक पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।६ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १४४७१/२०७५-७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, पाँचौ तह, सर्भेक्षक पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।६ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १३९१०/२०७५-७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, पाँचौ तह, सर्भेक्षक पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।६ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १३५०५/२०७५-७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, पाँचौ तह, सर्भेक्षक पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।६ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १६३५४-१६४५६/२०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, पाँचौ तह, सब-इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।६ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १५८०३-१५८०४/२०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, पाँचौ तह, सब-इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।६ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १५४०३-१५४०४/२०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, पाँचौ तह, सब-इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।६ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १४८५३-१४८५५/२०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, पाँचौ तह, सब-इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।५ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग विभिन्न कार्यालयबाट संचालित शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
२०७६।१०।५ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १४४६५/२०७५-७६ (खुला) आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, पाँचौ तह, तथ्याङ्क सहायक पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।५ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १४४६६-१४४७०/२०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, पाँचौ तह, सब-इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।५ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १३९०७-१३९०९/२०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, पाँचौ तह, सब-इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।३ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १३५०३-१३५०४/२०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, पाँचौ तह, सब-इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा ।
२०६९।१०।३ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १२९५४-१२९५६/२०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, पाँचौ तह, सब-इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १२५५५-१२५५६/२०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, पाँचौ तह, सब-इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, काठमाण्डौ कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १२००४-१२००६/२०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, पाँचौ तह, सब-इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।१०।२ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. ११४१६-११४२०/२०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, पाँचौ तह, सब-इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।२९ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. ११४१५/२०७५-७६ (खुला) आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, पाँचौ तह, तथ्याङ्क सहायक पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।२८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. ११००३-११००४/२०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, पाँचौ तह, सब-इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।२८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १०६५४-१०६५५/२०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, पाँचौ तह, सब-इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।२८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १०११६-१०१२०/२०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, पाँचौ तह, सब-इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।२८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १०११५/२०७५-७६ (खुला) आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, पाँचौ तह, तथ्याङ्क सहायक पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।२१ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १६३५३/२०७५-७६ (खुला) शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।२१ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १५८०२/२०७५-७६ (खुला) शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।२१ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १५४०२/२०७५-७६ (खुला) शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।२१ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १४८५२/२०७५-७६ (खुला) शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।२१ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १४४६४/२०७५-७६ (खुला) शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।२० 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १३९०६/२०७५-७६ (खुला) शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।२० 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १३५०२/२०७५-७६ (खुला) शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।१८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १२९५३/२०७५-७६ (खुला) शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।१७ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, हेटौडा कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १२५५४/२०७५-७६ (खुला) शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।१६ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १२००३/२०७५-७६ (खुला) शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।१५ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. ११४१४/२०७५-७६ (खुला) शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।१४ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. ११००२/२०७५-७६ (खुला) शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।१४ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १०६५३/२०७५-७६ (खुला) शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।१३ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १०११४/२०७५-७६ (खुला) शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।९ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोगका विभिन्न कार्यालयबाट संचालित सस्थानीय तहको चौथो तह, प्रशासन सेवा, सहायक पदको पुनर्योग नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७६।९।३ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग विभिन्न कार्यालयबाट संचालित स्थानिय तहको इञ्जिनियरिङ सेवा, छैठौ तहको पुनर्योग नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७६।९।१ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. ११४११/२०७५-७६ (खुला) छैठौं तह, महिला विकास अधिकृत पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।१ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १०१११/२०७५-७६ (खुला) छैठौं तह, महिला विकास अधिकृत पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।१ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १४४६३/२०७५-७६ (खुला) छैठौं तह, वातावरण निरीक्षक पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।१ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. ११४१३/२०७५-७६ (खुला) छैठौं तह, वातावरण निरीक्षक पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।१ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १०११३/२०७५-७६ (खुला) छैठौं तह, वातावरण निरीक्षक पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।१ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १४४६२/२०७५-७६ (खुला) छैठौं तह, वातावरण इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।१ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १३९०५/२०७५-७६ (खुला) छैठौं तह, वातावरण इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।१ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, हेटौडा कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १२५५३/२०७५-७६ (खुला) छैठौं तह, वातावरण इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।१ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. ११४१२/२०७५-७६ (खुला) छैठौं तह, वातावरण इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।१ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १०११२/२०७५-७६ (खुला) छैठौं तह, वातावरण इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।१ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १४४६१/२०७५-७६ (खुला) छैठौं तह, कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।९।१ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १३९०४/२०७५-७६ (खुला) छैठौं तह, कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।८।३० 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. ११४१०/२०७५-७६ (खुला) छैठौं तह, कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।८।३० 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १०११०/२०७५-७६ (खुला) छैठौं तह, कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।०८।३० 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १४४६०/२०७५-७६ (खुला) छैठौं तह, कम्प्युटर अधिकृत पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।८।३० 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. ११४०९/२०७५-७६ (खुला) छैठौं तह, कम्प्युटर अधिकृत पदको लिखित नतिजा ।
२०७६।८।३० 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १०१०९/२०७५-७६ (खुला) छैठौं तह, कम्प्युटर अधिकृत पदको लिखित नतिजा ।
2076/09/02 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको वि.नं. 12868/075-76 (खुला), तह 4, सहायक (अप्राविधिक) पदको लिखित परीक्षाको नतिजाको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
२०७६।०८।२३ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग,बुटवल कार्यालयको वि.नं. 13819/75-76 (खुला) ४ तह, सहायक (अप्राविधिक) पदको नतिजा पुनर्योग सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।०८।१८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १४४२१-१४४२३/२०७५-७६ (खुला समावेशी) चौथो तह, सहायक पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
२०७६।०८।२३ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग,बुटवल कार्यालयको वि.नं. 13819/75-76 (खुला/समावेशी) ४ तह, सहायक (अप्राविधिक) पदको नतिजा पुनर्योग सम्बन्धी सूचना ।
2076/8/20 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको वि.नं. 15716-19/75-76 (खुला/समावेशी) ४ तह, सहायक (अप्राविधिक) पदको नतिजा पुनर्योग सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।८।२० 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १६३१३-१६३१५।०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) एकिकृत परीक्षा अन्तर्गत प्रशासन सेवा, चौथो तह सहायक/सहलेखापाल पदको लिखित नतिजा
२०७६।०८।२० 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको वि.नं. १०६११-१०६१३/०७५-७६(खुला, समावेशी), चौथो तह, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा पुनर्योग सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।८।२० 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १२५१०-१२५१३।०७५।७६ (खुला तथा समावेशी) एकिकृत परीक्षा अन्तर्गत प्रशासन सेवा, चौथो तह सहायक पदको लिखित नतिजा
२०७६।०८।१९ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १२८६८-१२८७०।०७५।७६ (खुला तथा समावेशी) एकिकृत परीक्षा अन्तर्गत प्रशासन सेवा, चौथो तह सहायक/सहलेखापाल पदको लिखित नतिजा
२०७६।८।१९ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १५८६२-१५८६५।०७५।७६ (खुला तथा समावेशी) एकिकृत परीक्षा अन्तर्गत प्रशासन सेवा, चौथो तह सहायक पदको लिखित नतिजा
२०७६।८।१८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १३४५८-१३४६०।०७५।७६ (खुला तथा समावेशी) एकिकृत परीक्षा अन्तर्गत प्रशासन सेवा, चौथो तह सहायक/सहलेखापाल पदको लिखित नतिजा
२०७६।८।१८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. ११३२६-११३२८।०७५।७६ (खुला तथा समावेशी) एकिकृत परीक्षा अन्तर्गत प्रशासन सेवा, चौथो तह सहायक/सहलेखापाल पदको लिखित नतिजा
२०७६।८।१७ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १०९६१-१०९६३।०७५।७६ (खुला तथा समावेशी) एकिकृत परीक्षा अन्तर्गत प्रशासन सेवा, चौथो तह सहायक/ सहलेखापाल पदको लिखित नतिजा
२०७६।८।१७ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. ११३२१-११३२५।०७५।७६ (खुला तथा समावेशी) एकिकृत परीक्षा अन्तर्गत न्याय र प्रशासन सेवा, पाँचौं तह सहायक,लेखासहायक/लेखापाल,आ.ले.प. सहायक पदको पुनर्योग नतिजा
२०७६।८।१७ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. ११३२१-११३२५।०७५।७६ (खुला तथा समावेशी) एकिकृत परीक्षा अन्तर्गत न्याय र प्रशासन सेवा, पाँचौं तह सहायक,लेखासहायक/लेखापाल,आ.ले.प. सहायक पदको पुनर्योग नतिजा
२०७६/०८/१५ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको वि.नं. १००२७-१००३०/२०७५।७६ (खुला, समावेशी) ४ तह, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
2076/08/15 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, काठमाण्डौँ कार्यालयको वि.नं. ११९२१-११९२४/२०७५।७६ (खुला, समावेशी) ४ तह, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७६।८।११ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १४४५९।०७५-७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा
२०७६।८।११ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. ११४०८।०७५-७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा
२०७६।८।११ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १०१०८।०७५-७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा
2076/8/13 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, डोटीको वि.नं. १५७१६-१९/७५-७६ (खुला/समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तरगत तह ४,सहायक (अप्राविधिक) पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।८।१० 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १६३५२।०७५-७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, वि.एण्ड आ. उपसमूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा
२०७६।८।१० 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १४४५८।०७५-७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, वि.एण्ड आ. उपसमूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा
२०७६।८।१० 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १३९०३।०७५-७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, वि.एण्ड आ. उपसमूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा
२०७६।८।१० 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, हेटौडा कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १२५५२।०७५-७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, वि.एण्ड आ. उपसमूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा
२०७६।८।१० 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १२९५२।०७५-७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, वि.एण्ड आ. उपसमूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा
२०७६।८।१० 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, काठमाडौ कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १२००२।०७५-७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, वि.एण्ड आ. उपसमूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा
2076/08/11 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानीय तह अन्तर्गतको वि.नं. 14765-14768/075-76 (खुला तथा समावेशी), तह-4 सहायक चौथो पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
२०७६।०८।११ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालय, इलामकाे स्थानिय तह अन्तर्गत वि.नं. १०६११-१०६१३।०७५।७६ (खुला,समावेशी) तह ४, सहायक पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७६।८।१० 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. ११४०६।०७५-७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, वि.एण्ड आ. उपसमूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा
२०७६।८।१० 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १०६५२।०७५-७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, वि.एण्ड आ. उपसमूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा
२०७६।८१० 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १०१०७।०७५-७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, वि.एण्ड आ. उपसमूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा
२०७६।०८।१० 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलकाे स्थानिय तह अन्तर्गत वि.नं. १३८१९-१३८२२।०७५।७६ (खुला,समावेशी) तह ४, सहायक पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७६।८।८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १६३५१।०७५-७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा
2076-8-8 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १५८०१।०७५-७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा
२०७६।८।५ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १५४०१।०७५-७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा
२०७६।८।५ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १४८५१।०७५-७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा
२०७६।८।५ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १४४५१-१४४५७।०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा
२०७६।८।५ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १३९०१-१३९०२।०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा
२०७६।०८।०५ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, दाङको वि.नं. १४४१६/०७५-७६(खुला) , एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत सहायक पाँचौ तह, सहायक/लेखापाल/लेखा सहायक/आ.ले.प.सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा पुनर्योग सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।०८।०५ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको वि.नं. १००२२/०७५/७६ (खुला तथा समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत तह ५, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
२०७६।०८।०४ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय, कञ्चनपुरको वि.न. १६३१०-३१२÷०७५-७६ (खुला/समावेशी), स्थानीय तहको तह-५, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
२०७६।८।४ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १३५०१।०७५-७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा
२०७६।८।४ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १२९५१।०७५-७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा
2076/08/03 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयकाे बि.न. १२८६५ - १२८६७/०७५-७६, स्थानीय तह पदः सहायक पाँचौ तहकाे लिखित परिक्षाको नतिजा पुनर्याेग सम्बन्धी सूचना।
२०७६।८।४ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, हेटौडा कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १२५५१।०७५-७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा
२०७६।८।४ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १२००१।०७५-७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा
२०७६।८।३ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. ११४०१-११४०६।०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा
2076-08-03 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतको विं.नं. १४७६२-१४७६४/०७५-७६, स्थानीय तहको ५ तह, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
2076-08-03 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, दिपायलको विं.नं. १५७१३-१५७१५/०७५-७६, स्थानीय तहको ५ तह, सहायक स्तर पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
2076-08-02 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३८१६-१३८१८/०७५-७६, एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत ५ तह, सहायक स्तर पदको लिखित नतिजाको पुनर्योग सम्वन्धी सूचना
२०७६।७।२८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. ११००१।०७५-७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा
२०७६।७।२८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १०६५१।०७५-७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा
२०७६।७।२६ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग विभिन्न कार्यालयबाट संचालित स्थानिय तहको एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत प्रशासन सेवा, छैठौ तहको पुनर्योग नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७६।७।२७ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १०१०२-१०१०६।०७५-७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा
२०७६।७।२६ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १४४५१।०७५।७६ (खुला) आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, छैठौं तह, तथ्याङ्क अधिकृत पदको लिखित नतिजा
२०७६।७।२६ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. ११४०१।०७५।७६ (खुला) आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, छैठौं तह, तथ्याङ्क अधिकृत पदको लिखित नतिजा
२०७६।७।२६ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १०१०१।०७५।७६ (खुला) आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, छैठौं तह, तथ्याङ्क अधिकृत पदको लिखित नतिजा
2076-07-26 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३८१६-१३८१८/०७५-७६, स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा,५ तह, सहायक स्तर पदको लिखित नतिजा प्रकाशन भएको सूचना
२०७६।७।२५ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. ११३२१-११३२५।०७५।७६ (खुला तथा समावेशी) एकिकृत परीक्षा अन्तर्गत न्याय र प्रशासन सेवा, पाँचौं तह सहायक,लेखासहायक/लेखापाल,आ.ले.प. सहायक पदको लिखित नतिजा
२०७६/०७/24 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयले सञ्चालन गरेको स्थानीय तह अन्तर्गतको बि.न. १२८६५ - १२८६७/०७६-७७, पदः सहायक/लेखा/आ.ले.प. पाँचौ तह द्धितीय चरणको लिखित परिक्षाको नतिजा ।
२०७६।०७।२३ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको वि.नं. १००२२-१००२६/०७५-०७६ (खुला,समावेशी), स्थानीय तह, तह-५, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
२०७६।०७।२३ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४१६-१४४२०/०७५-७६ (खुला,समावेशी), स्थानीय तह, तह-५, सहायक/आ.ले.प.सहायक पदको दोश्रो चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।
2076-07-22 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, हेटौडा कार्यालयको वि.नं. 12507-12509/075-76(खुला,समावेशी), स्थानीय तह, तह-५, सहायक पदको दोश्रो चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
२०७६।०७।२२ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय, महेन्द्रनगर कञ्चनपुरको स्थानीय तह अन्तरगत वि.नं. १६३१०-३१२।०७५।६७ (खुला, समावेशी) तह ५, सहायक पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७६।०७।२१ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको स्थानीय तह अन्तरगत वि.नं. १५३५९-१५३६१।०७५।७६ (खुला, समावेशी) तह ५, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
2076-7-22 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, दिपायलको स्थानीय तह अन्तरगत वि.नं. १५७१३-१५७१५।०७५।६७ (खुला, समावेशी) तह ५, सहायक पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७६।०७।२२ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालय, इलामबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १०६०८-१०६१०।०७५।७६ (खुला,समावेशी) तह-५(अप्राविधिक), सहायक,लेखासहायक,लेखापाल,आलेप सहायक पदहरुको कम्प्यूटर सीप परीक्षण र अन्तरवार्ताको मिति र समय परिवर्तन गरिएको सूचना
२०७६।०७।२१ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग¸ इलाम कार्यालयबाट स्थानीय तहका लागि सञ्चालित वि.नं. १०६०८-१०६१०/०७५-०७६ (खुला तथा समावेशी)¸ तह -५, सहायक,लेखापाल,लेखासहायक, आलेप सहायक (अप्राविधिक) पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
२०७६।०७।२० 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग¸ काठमाण्डौ कार्यालयबाट स्थानीय तहका लागि सञ्चालित वि.नं. ११९१८-११९२०/०७५-०७६ (खुला तथा समावेशी)¸ तह -५, सहायक (अप्राविधिक) पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
२०७६।०७।२० 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, खाेटाङ कार्यालय, खाेटाङकाे स्थानिय तह अन्तर्गत वि.नं. १०९५८-१०९६०।०७५।७६ (खुला,समावेशी) तह ५, सहायक पदको कम्प्यूटर सीप परीक्षण र अन्तरवार्ताको मिति र समय परिवर्तन गरिएको सुचना
२०७६।७।१९ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १००१५-१००२१/०७५-७६(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, छैठौं तह, अधिकृत पदको पुनर्योग नतिजा
२०७६।७।१९ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १००१५-१००२१/०७५-७६(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, छैठौं तह, अधिकृत पदको पुनर्योग नतिजा
२०७६।७।१९ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १०६०६-१०६०७/०७५-७६(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, छैठौं तह, अधिकृत पदको पुनर्योग नतिजा
२०७६/०७/१९ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ्ग कार्यालय, बाग्लुङ्गको स्थानीय तह अन्तर्गत बि.नं. १३४५६-१३४५७/०७५-७६(खुला/समावेशी), तहः पाँचौ, सहायक पदको द्धितीय चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
२०७६।०७।१८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, खाेटाङ कार्यालय, खाेटाङकाे स्थानिय तह अन्तर्गत वि.नं. १०९५८-१०९६०।०७५।७६ (खुला,समावेशी) तह ५, सहायक पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा
2076-07-17 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतको स्थानिय तह अन्तर्गत वि.नं. १४७६२‍-१४७६४।०७५।६७ (खुला,समावेशी) तह ५, सहायक पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७६।७।८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १६३०८-१६३०९/०७५-७६(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, छैठौं तह, अधिकृत पदको लिखित नतिजा
२०७६।७।८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १५७११-१५७१२/०७५-७६(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, छैठौं तह, अधिकृत पदको लिखित नतिजा
२०७६।७।८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १५३५७-१५३५८/०७५-७६(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, छैठौं तह, अधिकृत पदको लिखित नतिजा
२०७६।७।७ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १४७६०-१४७६१/०७५-७६(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, छैठौं तह, अधिकृत पदको लिखित नतिजा
२०७६।७।७ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १४४०८-१४४१५/०७५-७६(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, छैठौं तह, अधिकृत पदको लिखित नतिजा
२०७६।७।६ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १३८१४-१३८१५/०७५-७६(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, छैठौं तह, अधिकृत पदको लिखित नतिजा
२०७६।७।६ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १३४५५४/०७५-७६(खुला), प्रशासन सेवा, छैठौं तह, अधिकृत पदको लिखित नतिजा
२०७६।७।६ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १२८६३-१२८६४/०७५-७६(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, छैठौं तह, अधिकृत पदको लिखित नतिजा
२०७६/०७/०५ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, हेटौ‌डा कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १२५०५-१२५०६/०७५-७६(खुला), प्रशासन सेवा, छैठौं तह, अधिकृत पदको लिखित नतिजा
२०७६।७।५ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. ११९१७/०७५-७६(खुला), प्रशासन सेवा, छैठौं तह, अधिकृत पदको लिखित नतिजा
२०७६।७।३ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. ११३१६-११३२०/०७५-७६(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, छैठौं तह, अधिकृत पदको लिखित नतिजा
२०७६।७।१ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १०९५७/०७५-७६(खुला), प्रशासन सेवा, छैठौं तह, अधिकृत पदको लिखित नतिजा
२०७६।७।१ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १०६०६-१०६०७/०७५-७६(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, छैठौं तह, अधिकृत पदको लिखित नतिजा
२०७६।६।३० 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १००१५-१००२१/०७५-७६(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, छैठौं तह, अधिकृत पदको लिखित नतिजा
२०७६।६।२९ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १४४०८/०७५-७६(खुला), न्याय सेवा, छैठौं तह, अधिकृत पदको लिखित नतिजा
२०७६।६।२९ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १३८१३/०७५-७६(खुला), न्याय सेवा, छैठौं तह, अधिकृत पदको लिखित नतिजा
२०७६।६।२९ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. ११३१५/०७५-७६(खुला), न्याय सेवा, छैठौं तह, अधिकृत पदको लिखित नतिजा
२०७६।६।२९ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १००१४/०७५-७६(खुला), न्याय सेवा, छैठौं तह, अधिकृत पदको लिखित नतिजा
२०७६।५।११ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोगको विभिन्न कार्यालयबाट संचालित स्थानिय तहको चौथो, पाँचौ र छैठौ तह, विभिन्न पदको पुनर्योग नतिजा
२०७६।५।३ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोगको जुम्ला कार्यालयबाट संचालित स्थानिय तहको प्रशासन सेवा, चौथो र पाँचौ तह, सहायक पदको पुनर्योग नितजा
२०७६।५।२ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोगको विभिन्न कार्यालयबाट संचालित स्थानिय तहको प्रशासन सेवा, चौथो तह, सहायक पदको पुनर्योग नितजा
२०७६।५।१ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोगको विभिन्न कार्यालयबाट संचालित स्थानिय तहको प्रशासन सेवा, पाँचौ तह, सहायक पदको पुनर्योग नितजा
२०७६।५।१ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोगको विभिन्न कार्यालयबाट संचालित स्थानिय तहको प्रशासन सेवा, छैठौ तह, अधिकृत पदको पुनर्योग नितजा
२०७६।४।२८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १३९२२/०७५-७६(खुला), विविध सेवा, चौथो तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १६३६९/०७५-७६(खुला), विविध सेवा, चौथो तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १५८१५/०७५-७६(खुला), विविध सेवा, चौथो तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १४८६६/०७५-७६(खुला), विविध सेवा, चौथो तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १५४१३/०७५-७६(खुला), विविध सेवा, चौथो तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १४४८७/०७५-७६(खुला), विविध सेवा, चौथो तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १३५१५/०७५-७६(खुला), विविध सेवा, चौथो तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १२९६७/०७५-७६(खुला), विविध सेवा, चौथो तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, हेटौडा कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १२५६६/०७५-७६(खुला), विविध सेवा, चौथो तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १०६६४/०७५-७६(खुला), विविध सेवा, चौथो तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. ११०१२/०७५-७६(खुला), विविध सेवा, चौथो तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १०१३७/०७५-७६(खुला), विविध सेवा, चौथो तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. ११४३५/०७५-७६(खुला), विविध सेवा, चौथो तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, काठमाडौ कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १२०१६/०७५-७६(खुला), विविध सेवा, चौथो तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२७ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १०६५७/०७५-७६(खुला), विविध सेवा, पाँचौं तह, महिला विकास निरीक्षक पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२७ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १०१२२/०७५-७६(खुला), विविध सेवा, पाँचौं तह, महिला विकास निरीक्षक पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२७ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. ११४२२/०७५-७६(खुला), विविध सेवा, पाँचौं तह, महिला विकास निरीक्षक पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२७ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १२९५८/०७५-७६(खुला), विविध सेवा, पाँचौं तह, महिला विकास निरीक्षक पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२७ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १३५०७/०७५-७६(खुला), विविध सेवा, पाँचौं तह, महिला विकास निरीक्षक पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२७ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १३९१२/०७५-७६(खुला), विविध सेवा, पाँचौं तह, महिला विकास निरीक्षक पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२७ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १४४७३/०७५-७६(खुला), विविध सेवा, पाँचौं तह, महिला विकास निरीक्षक पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२७ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १५४०६/०७५-७६(खुला), विविध सेवा, पाँचौं तह, महिला विकास निरीक्षक पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२७ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १४८५७/०७५-७६(खुला), विविध सेवा, पाँचौं तह, महिला विकास निरीक्षक पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२७ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १५८०६/०७५-७६(खुला), विविध सेवा, पाँचौं तह, महिला विकास निरीक्षक पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२७ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १६३५९/०७५-७६(खुला), विविध सेवा, पाँचौं तह, महिला विकास निरीक्षक पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२६ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १४४६०/०७५-७६(खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, कम्प्युटर अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२६ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. ११४०९/०७५-७६(खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, कम्प्युटर अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२६ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १०१०९/०७५-७६(खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, कम्प्युटर अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२६ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १४४६१/०७५-७६(खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२६ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १३९०४/०७५-७६(खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२६ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. ११४१०/०७५-७६(खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२६ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १०११०/०७५-७६(खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२५ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १४४६३/०७५-७६(खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, वातावरण निरीक्षक पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२५ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १४४६३/०७५-७६(खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, वातावरण निरीक्षक पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२५ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. ११४१३/०७५-७६(खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, वातावरण निरीक्षक पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२६ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १०११३/०७५-७६(खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, वातावरण निरीक्षक पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२५ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १४४६२/०७५-७६(खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, वातावरण इञ्जिनियर पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२५ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १३९०५/०७५-७६(खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, वातावरण इञ्जिनियर पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२५ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, हेटौडा कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १२५५३/०७५-७६(खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, वातावरण इञ्जिनियर पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२५ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. ११४१२/०७५-७६(खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, वातावरण इञ्जिनियर पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२५ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १०११२/०७५-७६(खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, वातावरण इञ्जिनियर पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२५ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १४८५२/०७५-७६(खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२५ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १५४०२/०७५-७६(खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२५ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १५८०२/०७५-७६(खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२५ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १६३५३/०७५-७६(खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२५ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १४४६४/०७५-७६(खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२५ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १३९०६/०७५-७६(खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२४ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १२९५३/०७५-७६(खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२४ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १३५०२/०७५-७६(खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२४ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, हेटौडा कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १२५५४/०७५-७६(खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२४ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १२००३/०७५-७६(खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२४ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. ११४१४/०७५-७६(खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२४ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. ११००२/०७५-७६(खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२४ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १०११४/०७५-७६(खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२४ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १०६५३/०७५-७६(खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२३ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १४४५९८/०७५-७६(खुला), इञ्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह, छैठौं तह, नापी अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२३ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. ११४०८/०७५-७६(खुला), इञ्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह, छैठौं तह, नापी अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२३ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १०१०८/०७५-७६(खुला), इञ्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह, छैठौं तह, नापी अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२३ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. ११००१/०७५-७६(खुला), इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२३ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १०६५१-१०६५२/०७५-७६(खुला), इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल र विल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२३ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १०१०२-१०१०७/०७५-७६(खुला तथा समावेशी), इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल र विल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२३ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. ११४०२-११४०७/०७५-७६(खुला तथा समावेशी), इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल र विल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२२ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, हेटौडा कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १२५५१-१२५५२/०७५-७६(खुला), इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल र विल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२२ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १२००१-१२००२/०७५-७६(खुला), इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल र विल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२२ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १२९५१-१२९५२/०७५-७६(खुला), इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल र विल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२२ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १३५०१/०७५-७६(खुला), इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२२ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १३९०१-१३९०३/०७५-७६(खुला तथा समावेशी), इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल र विल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२२ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १४४५२-१४४५८/०७५-७६(खुला तथा समावेशी), इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल र विल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२१ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १४८५१/०७५-७६(खुला), इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२१ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १५४०१/०७५-७६(खुला), इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२१ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १५८०१/०७५-७६(खुला), इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२१ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १६३५१-१६३५२/०७५-७६(खुला), इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल र विल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२० 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १४४५१/०७५-७६(खुला), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, छैठौं तह, तथ्याङ्क अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२० 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. ११४०१/०७५-७६(खुला), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, छैठौं तह, तथ्याङ्क अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२० 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १०१०१/०७५-७६(खुला), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, छैठौं तह, तथ्याङ्क अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।२।२० 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. ११४११/०७५-७६(खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, महिला विकास अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।२० 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १०१११/०७५-७६(खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, महिला विकास अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।१९ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. ११३२६-११३२८/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) चौथो तह, सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।१८ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १०६११-१०६१३/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) चौथो तह, सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।१९ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १४४२१-१४४२३/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) चौथो तह, सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७६।४।१७ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. ११९२१-११९२४/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) चौथो तह, सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।१७ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १००२७-१००३०/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) चौथो तह, सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।१७ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १४७६५-१४७६८/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) चौथो तह, सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।१७ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १६३१३-१६३१५/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) चौथो तह, सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
२०७६।४।१६ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १२८६८-१२८७०/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) चौथो तह, सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
२०७६।४।१६ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, हेटौडा कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १२५१०-१२५१३/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) चौथो तह, सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।१६ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १५३६२-१५३६५/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) चौथो तह, सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।१६ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १०९६१-१०९६३/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) चौथो तह, सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।१६ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १३४५८-१३४६०/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) चौथो तह, सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।१६ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १३८१९-१३८२२/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) चौथो तह, सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।१६ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १४४१६-१४४२०/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) पाँचौ तह, सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
२०७६।४।१५ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १५७१६-१५७१९/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) चौथो तह, सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।१५ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १४७६२-१४७६४/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) पाँचौं तह, सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।१५ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १३४५६-१३४५७/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) पाँचौं तह, सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।१५ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १३८१६-१३८१८/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) सहायक पाँचौं तहको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
२०७६।४।१५ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जलेश्‍वर कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं.११३२१-११३२५/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) सहायक पाँचौं तहको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
२०७६।४।१४ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं.१००२२-१००२६/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) सहायक स्तर पाँचौं तहको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।१४ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं.१५७१३-१५७१५/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) सहायक स्तर पाँचौं तहको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।१३ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. ११९१८-११९२०/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) सहायक स्तर पाँचौं तहको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
२०७६।४।१३ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं.१०९५८-१०९६०/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) सहायक स्तर पाँचौं तहको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।१३ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं.१५३५९-१५३६१/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) सहायक स्तर पाँचौं तहको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।१३ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं.१६३१०-१६३१२/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) सहायक स्तर पाँचौं तहको प्रथम चरणको लिखित नतिजा ।
२०७६।४।१२ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १२८६५-१२८६७/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) सहायक स्तर पाँचौं तहको प्रथम चरणको लिखित नतिजा ।
२०७६।४।१२ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, हेटौडा कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १२५०७-१२५०९/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) सहायक स्तर पाँचौं तहको प्रथम चरणको लिखित नतिजा ।
२०७६।४।१२ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं.१०६०८-१०६१०/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) सहायक स्तर पाँचौं तहको प्रथम चरणको लिखित नतिजा ।
२०७६।४।१२ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं.१०६०६-१०६०७/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) अधिकृत छैठौ तहको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।१२ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं.११३१६-११३२०/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) अधिकृत छैठौ तहको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।१२ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं.१०९५७/०७५-७६(खुला) अधिकृत छैठौ तहको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।१२ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, हेटौडा कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं.१२५०५-१२५०६/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) अधिकृत छैठौ तहको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।१२ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं.१३८१४-१३८१५/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) अधिकृत छैठौ तहको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।१२ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं.१४७६०-१४७६१/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) अधिकृत छैठौ तहको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।१२ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं.१००१५-१००२१/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) अधिकृत छैठौ तहको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।११ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं.१३४५५/०७५-७६(खुला) अधिकृत छैठौ तहको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।११ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं.१२८६३-१२८६४/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) अधिकृत छैठौ तहको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।११ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं.१४४०९-१४४१५/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) अधिकृत छैठौ तहको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।११ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं.१५३५७-१५३५८/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) अधिकृत छैठौ तहको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।११ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं.११९१७/०७५-७६(खुला) अधिकृत छैठौ तहको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।११ 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं.१६३०८-१६३०९/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) अधिकृत छैठौ तहको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७६।४।१० 2019-05-26 11:13:48
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि संचालित वि.नं. १५७११-१५७१२(खुला तथा समावेशी), अधिकृत छैठौ तहको प्रथम चरणको लिखित नतिजा

अपडेट

सुचना

बुलेटिन