लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६१-१४८६४/(खुला तथा समाबेशी), कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे./भेटेरीनरी समूह, नायब पशु सेवा प्राविधिक र नायब पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदहरुको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन