लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको (आ.व.०८०-८१) राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) पदहरु सिनियर मेकानिक्स, प्राविधिक सहायक, माइक्रोफिल्मिष्ट, क्रोनोलोजिष्ट, सहायक पथ प्रदर्शक सहायक छविकार र स्वास्थ्य सेवा, पाँचौ तह, फिजियोथेरापी असिष्टेण्ट पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन