स्थानीय तहको पाठ्यक्रम


सुचनाहरु
विविध सेवा, छैठौं तह, महिला विकास अधिकृत पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, छैठौं तह, नापी अधिकृत पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, छैठौं तह, तथ्याङ्क अधिकृत पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
विविध सेवा, छैठौं तह, वातावरण निरीक्षक पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
विविध सेवा, छैठौं तह, वातावरण इञ्जिनियर पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
विविध सेवा, छैठौं तह, कम्प्युटर अधिकृत पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
विविध सेवा, छैठौं तह, कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, पाँचौं तह सर्भेक्षक पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, पाँचौं तह, तथ्यांक सहायक पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
विविध सेवा, पाँचौं तह, महिला विकास निरीक्षक पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, पाँचौं तह, प्राविधिक सहायक पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
विविध सेवा, पाँचौ तह, कम्प्युटर अपरेटर पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, पाँचौं तह, सव–इञ्जिनियर पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, चौंथो तह, अमिन पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
विविध सेवा, चौंथो तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
विविध सेवा, चौंथो तह, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि पाठ्यक्रम
इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, चौंथो तह, असिष्टेण्ट सव–इञ्जिनियर पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, चौंथो तह, खानेपानी तथा सरसफाइ टेक्निसियन पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
न्याय सेवा, कानून समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा समूह, छैठौं तह, अधिकृत/लेखा अधिकृत/आन्तरिक लेखापरीक्षक अधिकृत पदहरुको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
प्रशासन/ न्याय सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा/ कानून समूह, पाँचौं तह, सहायक/ लेखापाल/ आन्तरिक लेखापरीक्षक पदहरुको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा समूह, चौंथो तह, सहायक/ सहलेखापाल पदहरुको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

अपडेट


View more

सुचना

बुलेटिन