स्थानीय तहको परीक्षा कार्यक्रम

मिति सुचनाहरु
2076/05/08 2019-07-09 17:18:43
काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. १२०१६/०७५-७६(खुला),विविध सेवा, सहायक चौथो तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/05/08 2019-07-09 17:18:43
काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. १२००३/०७५-७६(खुला),शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौ तह(प्राविधिक), अधिकृत पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/05/05 2019-07-09 17:18:43
काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. १२००२/०७५-७६(खुला),इन्जिनयरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, छैठौ तह(प्राविधिक), इन्जिनियर पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/05/05 2019-07-09 17:18:43
काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. १२००१/०७५-७६(खुला),इन्जिनयरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौ तह(प्राविधिक), इन्जिनियर पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६/०५/०५ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग दाङ कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तह. विज्ञापन नं. १४४७३/०७५-७६ (खुला), पाँचाौ तह , विविध सेवा, महिला विकास निरीक्षक पदको द्धितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन संशोधन गरिएको सूचना ।
2076-05-05 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग हेटौंडा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तह. विज्ञापन नं 12566/075-76 (खुला), चौथो तह , विविध सेवा, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको द्धितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2076-05-05 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग हेटौंडा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तह. विज्ञापन नं 12553/075-76 (खुला), छैठौ तह , विविध सेवा, वातावरण ईन्जिनियर, ईन्जिनियर (प्राविधिक) पदको द्धितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2076-05-05 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग हेटौंडा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तह. विज्ञापन नं 12554/075-76 (खुला), छैठौ तह , सेवा शिक्षा , समूह शिक्षा प्रशासन, अधिकृत पदको द्धितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७६।०५।०५ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीयतह अन्तर्गत विज्ञापन नं.११०१२/०७५-७६, चौथो तह, नेपाल विविध सेवा, सहायक महिला विकास निरीक्षक (प्राविधिक) पदकाे द्वितीय चरणकाे परीक्षाकाे परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६।०५।०३ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीयतह अन्तर्गत विज्ञापन नं.११००२/०७५-७६, छैटाैं तह, नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, अधिकृत (प्राविधिक) पदकाे द्वितीय चरणकाे परीक्षाकाे परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६।०४।२९ 2019-07-09 17:18:43
लोकसेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीयतह अन्तर्गत विज्ञापन नं.११००१/०७५-७६, छैटाैं तह, नेपाल ईञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, ईञ्जिनियर (प्राविधिक) पदकाे द्वितीय चरणकाे परीक्षाकाे परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/05/04 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको विज्ञापन नं. ११४३५/०७५/७६ सहायक महिला विकास निरिक्षक चौथो तहको जलेश्वर लहान र बीरगंज परीक्षा केन्द्रको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/05/04 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको विज्ञापन नं. ११४२२/०७५/७६ महिला विकास निरिक्षक पाँचौ तहको जलेश्वर लहान र बीरगंज परीक्षा केन्द्रको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/05/04 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको विज्ञापन नं.११४०९/०७५/७६ कम्प्यूटर अधिकृत पदको जलेश्वर लहान र बीरगंज परीक्षा केन्द्रको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/05/04 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको विज्ञापन नं. ११४१०/०७५/७६ कम्प्यूटर ईन्जिनियर पदको जलेश्वर लहान र बीरगंज परीक्षा केन्द्रको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076.05.03 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले स‌ंचालन गर्ने वि‍.न‌ं.१०१३७/०७५-७६, विविध, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075.05.03 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले स‌ंचालन गर्ने वि‍.न‌ं.१०१२२/०७५-७६, विविध, महिला विकास निरीक्षक पदको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६/०५/०४ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाले संचालन गर्ने वि. नं. १५४१३/०७५-७६ (खुला), स्थानीय तहको विविध सेवा, चौथो तह, (प्राविधिक) सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको द्धितीय चरणको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
२०७६/०५/०४ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाले संचालन गर्ने वि. नं. १५४०६/०७५-७६ (खुला), स्थानीय तहको विविध सेवा, पाँचौं तह, (प्राविधिक) महिला विकास निरीक्षक पदको द्धितीय चरणको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
२०७६/०५/०४ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाले संचालन गर्ने वि. नं. १५४०२/०७५-७६ (खुला), स्थानीय तहको शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह (प्राविधिक), अधिकृत पदको द्धितीय चरणको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
२०७६/०५/०३ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग दाङ कार्यालयले संचालन गर्ने वि.नं. १४४८७/०७५-०७६ (खुला) विविध सेवा, चौथो तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७६/०५/०३ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग दाङ कार्यालयले संचालन गर्ने वि.नं. १४४७३/०७५-०७६ (खुला) विविध सेवा, पाँचौ तह, महिला विकास निरीक्षक पदको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७६/०५/०२ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयले संचालन गर्ने वि.नं. १०६६४/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, समूह, चौथो तह (प्राविधिक), सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको द्वितीय चरणको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
२०७६/०५/०२ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयले संचालन गर्ने वि.नं. १०६५७/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, समूह, पाचौँ तह (प्राविधिक), महिला विकास निरीक्षक पदको द्वितीय चरणको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
२०७६/०५/०२ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयले संचालन गर्ने वि.नं. १०६५३/०७५-७६ (खुला), शिक्षा सेवा, शि.प्र. समूह, छैठौँ तह (प्राविधिक), शिक्षा अधिकृत पदको द्वितीय चरणको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
2076/05/02 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले संचालन गर्ने वि.नं. 13922/075-76 (खुला), विविध सेवा, चौंथो तह (प्राविधिक), सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको द्वितीय चरणको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
2076/05/02 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले संचालन गर्ने वि.नं. 13912/075-76 (खुला), विविध सेवा, पाँचौं तह (प्राविधिक), महिला विकास निरीक्षक पदको द्वितीय चरणको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
2076/05/02 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले संचालन गर्ने वि.नं. 13904/075-76 (खुला), विविध सेवा, छैठौं तह (प्राविधिक), कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको द्वितीय चरणको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
2076/05/02 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले संचालन गर्ने वि.नं. 13905/075-76 (खुला), विविध सेवा, छैठौं तह (प्राविधिक), वातावरण इञ्जिनियर पदको द्वितीय चरणको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
2076/05/02 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले संचालन गर्ने वि.नं. 13906/075-76 (खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह (प्राविधिक), अधिकृत पदको द्वितीय चरणको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
२०७६/०५/०१ 2019-07-09 17:18:43
स्थानीय तहको सहायक स्तरका (प्राविधिक) महिला विकास निरीक्षक र सहायक महिला विकास निरीक्षक पदहरुमा सुर्खेत,हुम्ला,डोल्पा परीक्षा केन्द्र राखी प्रथम चरणको लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको परीक्षा केन्द्र भवन कायम गरिएको सूचना
2076/05/01 2019-07-09 17:18:43
स्थानीय तहको शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौ तह (प्राविधिक) अधिकृत पदमा सुर्खेत,हुम्ला,डोल्पा परीक्षा केन्द्र राखी प्रथम चरणको लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको परीक्षा केन्द्र भवन कायम गरिएको सूचना
2076/05/01 2019-07-09 17:18:43
स्थानीय तहको इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौ तह (प्राविधिक) इन्जिनियर पदमा सुर्खेत परीक्षा केन्द्र राखि प्रथम चरणको लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको परीक्षा केन्द्र भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६/०५/०१ 2019-07-09 17:18:43
लोकसेवा आयोग,महेन्द्रनगर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीयतहको विज्ञापन नं.१६३६९/०७५-७६(खुला)विविध सेवा, चौथो तह,सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको द्धितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
२०७६/०५/०१ 2019-07-09 17:18:43
लोकसेवा आयोग,महेन्द्रनगर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीयतहको विज्ञापन नं.१६३५९/०७५-७६(खुला) विविध सेवा, पाँचौ तह, महिला विकास निरीक्षक पदको द्धितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
2076/04/31 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग बागलुङ कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. १३५०१, १३५०२, १३५०७, १३५१५/७५-७६ छैठौ, पाँचौ र चौथो तह इन्जिनियर, शिक्षा अधिकृत, महिला विकास निरीक्षक र स.म.वि.नि. पदको द्धितीय चरणको परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सम्बन्धी सूचना
२०७६।३।३० 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयले संचालन गर्ने वि.नं. १५८०६/०७५-०७६ (खुला) विविध सेवा, पाँचौ तह, महिला विकास निरीक्षक पदको र वि.नं. १५८१५/०७५-०७६ (खुला) विविध सेवा, चौथो तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको द्वितीय चरणको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचन
२०७६/०४/२९ 2019-07-09 17:18:43
लोकसेवा आयोग,महेन्द्रनगर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीयतहको विज्ञापन नं.१६३५३/०७५-७६(खुला) शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह , छैठौ तह (प्राविधिक) अधिकृत पदको द्धितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
2076/04/29 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको विज्ञापन नं. ११४०७/०७५/७६ ईन्जिनियर (बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट) पदको जलेश्वर परीक्षा केन्द्रको परीक्षा भवन संशोधन गरिएको सूचना।
२०७६/०४/२९ 2019-07-09 17:18:43
लोकसेवा आयोग, इलाम कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको विज्ञापन नं.१०६५१, १०६५२/०७५-७६ (खुला) नेपाल इञ्जि, सिभिल र वि.एण्ड आ., छैठौ तह (प्राविधिक) इञ्जिनियर पदको द्धितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/04/29 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयले संचालन गर्ने वि.नं. १२९६७/०७५-०७६ (खुला) विविध सेवा, चौथो तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको द्वितीय चरणको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको
2076/04/29 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयले संचालन गर्ने वि.नं. १२९५८/०७५-०७६ (खुला) विविध सेवा, पाँचौ तह, महिला विकास निरीक्षक पदको द्वितीय चरणको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको
२०७६।०४।२१ 2019-07-09 17:18:43
लोकसेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीयतहको विज्ञापन नं.१०९६१-१०९६३/०७५-७६, चौथो तह, नेपाल प्रशासन सेवा, सा‍.प्र./ लेखा समूह, सहायक (अप्राविधिक) पदकाे द्वितीय चरणकाे परीक्षाकाे परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६।०४।२१ 2019-07-09 17:18:43
लोकसेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीयतहको विज्ञापन नं.१०९५८-१०९६०/०७५-७६, पाँचौं तह, सहायक (अप्राविधिक) पदकाे द्वितीय चरणकाे परीक्षाकाे परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076.04.27 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले संचालन गर्ने वि.नं. १०१०९।०७५-७६ नेपाल विविध सेवा तह ६ , कम्प्यूटर अधिकृत पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र
२०७६।०४।२७ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले संचालन गर्ने वि.नं. १०११०।०७५-७६ नेपाल विविध सेवा कम्प्यूटर इञ्जिनियर पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र
२०७६।०४।२१ 2019-07-09 17:18:43
लोकसेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीयतहको विज्ञापननं.१०९५७/०७५-७६, छैटाै तह, अधिकृत (अप्राविधिक) पदकाे द्वितीय चरणकाे परीक्षाकाे परीक्षाा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६/०४/२७ 2019-07-09 17:18:43
लोकसेवा आयोग,महेन्द्रनगर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीयतहको विज्ञापननं.१६३५२/०७५-७६(खुला) इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एन्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, छैठौ तह (प्राविधिक)इन्जिनियर पदको द्धितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
२०७६/०४/२७ 2019-07-09 17:18:43
लोकसेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको विज्ञापन नं.१६३५१/०७५-७६(खुला) इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौ तह (प्राविधिक)इन्जिनियर पदको द्धितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
२०७६/०४/२६ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयले स‍ंचालन गर्ने वि.न‍ं. १४४६०/०७५-७६(खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, कम्प्युटर अधिकृत पदको द्धितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७६/०४/२६ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयले स‍ंचालन गर्ने वि.न‍ं. १४४६१/०७५-७६(खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, कम्प्युटर इन्जिनियर पदको द्धितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७६/०४/२६ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयले स‍ंचालन गर्ने वि.न‍ं. १४४६३/०७५-७६(खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, वातावरण निरीक्षक पदको द्धितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७६/०४/२६ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयले स‍ंचालन गर्ने वि.न‍ं. १४४६२/०७५-७६(खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, वातावरण इन्जिनियर पदको द्धितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७६/०४/२६ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयले स‍ंचालन गर्ने वि.न‍ं. १४४६४/०७५-७६(खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको द्धितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७६/०४/२६ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयले स‍ंचालन गर्ने वि.न‍ं. १४४५९/०७५-७६(खुला), इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, छैठौं तह, नापी अधिकृत पदको द्धितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७६/०४/२६ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयले स‍ंचालन गर्ने वि.न‍ं. १४४५२-१४४५८/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, र वि.एण्ड आर्क. उपसमूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको द्धितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७६/०४/२६ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग,दाङ कार्यालयले स‍ंचालन गर्ने वि.न‍ं. १४४५१/०७५-७६(खुला), आ.यो. तथा तथ्याङ्क सेवा, छैठौं तह, तथ्याङ्क अधिकृत पदको द्धितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2076/04/26 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको विज्ञापन नं. ११४१३/०७५/७६ वातावरण निरिक्षक पदको जलेश्वर र बीरगंज परीक्षा केन्द्रको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/04/26 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको विज्ञापन नं. ११४१२/०७५/७६ वातावरण ईन्जिनियर पदको जलेश्वर परीक्षा केन्द्रको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/04/26 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको विज्ञापन नं. ११४१४/०७५/७६ शिक्षा अधिकृत पदको जलेश्वर, लहान र बीरगंज परीक्षा केन्द्रको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/04/26 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको विज्ञापन नं. ११४०८/०७५/७६ नापी अधिकृत पदको जलेश्वर, लहान र बीरगंज परीक्षा केन्द्रको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/04/26 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको विज्ञापन नं. ११४०७/०७५/७६ ईन्जिनियर (बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट) पदको जलेश्वर परीक्षा केन्द्रको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/04/26 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको विज्ञापन नं. ११४०२-११४०६/०७५/७६ ईन्जिनियर (सिभिल) पदको जलेश्वर, लहान र बीरगंज परीक्षा केन्द्रको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/04/26 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको विज्ञापन नं. ११४०१/०७५/७६ तथ्याङ्क अधिकृत पदको जलेश्वर र बीरगंज परीक्षा केन्द्रको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/04/26 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको विज्ञापन नं. ११४११/०७५/७६ महिला विकास अधिकृत पदको जलेश्वर, लहान र बीरगंज परीक्षा केन्द्रको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/04/26 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको विज्ञापन नं. ११३२६-११३२८/०७५/७६ सहायक चौथो तह (अप्राविधिक) पदको जलेश्वर, लहान र बीरगंज परीक्षा केन्द्रको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/04/26 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको विज्ञापन नं. ११३२१-११३२५/०७५/७६ सहायक पाँचौ तह (अप्राविधिक) पदको जलेश्वर, लहान र बीरगंज परीक्षा केन्द्रको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/04/26 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको विज्ञापन नं. ११३१६-११३२०/०७५/७६ अधिकृत पदको जलेश्वर, लहान र बीरगंज परीक्षा केन्द्रको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/04/26 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयले संचालन गर्ने वि.नं. १२९५३/०७५-७६ (खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, अधिकृत स्तर छैठौं तह (प्राविधिक), अधिकृत पदको द्वितीय चरणको परीक्षा केन्द्र सम्वन्धी सूचना
2076-04-26 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने वि.नं. १०११३।०७५-७६ विविध, ६ तह, वातावरण निरीक्षक पदको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन
२०७६-०४-२६ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने वि.नं. १०११२।०७५-७६ विविध, ६ तह, वातावरण इन्जिनियर पदको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन
2076-04-26 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने वि.नं. १०११४।०७५-७६ शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, ६ तह, अधिकृत पदको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन
2076-4-26 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने वि.नं. १०१०८।०७५-७६ इन्जि. ६ तह, नापी अधिकृत पदको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन
2076-4-26 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने वि.नं. १०१०२-१०१०७।०७५-७६ इन्जि. सिभिल र वि.एण्ड आ., इन्जिनियर पदको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन
2076-4-25 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने वि.नं. १०१०१।०७५-७६ आ.यो.तथा तथ्यांक, तथ्यांक अधिकृत पदको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन
२०७६।३।२६ 2019-07-09 17:18:43
लोकसेवा आयोग, दिपायल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको विज्ञापन नं.१५८०२/०७५-७६(खुला) शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समुह,छैटौ तह (प्राविधिक) अधिकृत पदको द्धितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076-04-24 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले स‌ंचालन गर्ने वि.नं. १०१११।०७५।७६, विविध, महिला विकास अधिकृत पदको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन
2076/04/24 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयले स‍ंचालन गर्ने वि.न‍ं. १२९५२/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, वि.एण्ड आर्क. उपसमूह, छैठौं तह, इञ्जिनयिर द्वितीय चरणको परीक्षा केन्द्र सम्वन्धी सूचना
2076/04/24 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयले संचालन गर्ने वि.नं. १२९५१/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनयिर पदको द्वितीय चरणको परीक्षा केन्द्र सम्वन्धी सूचना
2076/04/24 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले संचालन गर्ने वि.नं. 13903/075-76 (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, छैठौं तह (प्राविधिक), इञ्जिनियर पदको द्वितीय चरणको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
2076/04/24 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले संचालन गर्ने वि.नं. 13901-13902/075-76 (खुला तथा समावेशी), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह (प्राविधिक), इञ्जिनियर पदको द्वितीय चरणको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
2076-04-24 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग हेटौंडा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. 12552/075-76 (खुला) , छैठौ तह, इन्जिनियरिङ्ग सेवा , सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उप-समूह , ईन्जिनियर (प्राविधिक) पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना
2076-04-24 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग हेटौंडा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. विज्ञापन नं. 12551/075-76 (खुला) , छैठौ तह, सेवा इन्जिनियरिङ्ग, समूह सिभिल , ईन्जिनियर (प्राविधिक) पदको द्धितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७६/०४/२४ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयले संचालन गर्ने वि.नं. १४४२१-१४४२३/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन, सा.प्र./लेखा, चौथों तह (अप्राविधिक), सहायक/सह-लेखापाल पदको द्वितीय चरणको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
२०७६/०४/२४ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग दाङ कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. विज्ञापन नं. १४४१६-१४४२०/०७५-७६(खुला तथा समावेशी ), पाँचौ तह , सहायक /लेखा सहायक/आ.ले.प. सहायक (अप्राविधिक) पदको द्धितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७६/०४/२४ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयले संचालन गर्ने वि.नं. १४४०९-१४४१५/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन, सा.प्र./लेखा, छैठौं तह (अप्राविधिक), अधिकृत/ आ.ले.प. अधिकृत पदको द्वितीय चरणको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
2076-04-24 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग हेटौंडा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. विज्ञापन नं. 12510-12513/075-76 (खुला तथा समावेशी ), चौथो तह , सहायक /लेखा सहायक (अप्राविधिक) पदको द्धितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2076-04-24 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग हेटौंडा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. विज्ञापन नं. 12507-12509/075-76 (खुला तथा समावेशी ), पाँचौ तह , सहायक /लेखा सहायक/आ.ले.प. सहायक (अप्राविधिक) पदको द्धितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2076-04-24 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग हेटौंडा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. विज्ञापन नं. 12505-12506/075-76 (खुला तथा समावेशी ) छैठौ तह ,अधिकृत / आ.ले.प. अधिकृत (अप्राविधिक) पदको द्धितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७६।४।२४ 2019-07-09 17:18:43
लोकसेवा आयोग, दिपायल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको विज्ञापन नं.१५८०१/०७५-७६(खुला) इञ्जि सेवा सिभिल समुह,छैटौ तह इञ्जिनियर पदको द्धितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/04/23 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले संचालन गर्ने वि.नं. 13819-13822/075-76 (खुला तथा समावेशी), प्रशासन, सा.प्र./लेखा, चौथों तह (अप्राविधिक), सहायक/सहलेखापाल पदको द्वितीय चरणको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
2076/04/23 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले संचालन गर्ने वि.नं. 13816-13818/075-76 (खुला तथा समावेशी), प्रशासन, सा.प्र./लेखा, पाँचौं तह (अप्राविधिक), सहायक/लेखा सहायक/लेखापाल/आ.ले.प. सहायक पदको द्वितीय चरणको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
2076/04/23 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले संचालन गर्ने वि.नं. 13814-13815/075-76 (खुला तथा समावेशी), प्रशासन, सा.प्र./लेखा, छैठौं तह (अप्राविधिक), अधिकृत/ आ.ले.प. अधिकृत पदको द्वितीय चरणको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
२०७६।०४।२३ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयले संचालन गर्ने वि.नं. १२८६८-१२८७०/०७५-०७६(खुला तथा समावेशी) सहायक स्तर चौथो तह, (अप्राविधिक) सहायक/ सह-लेखापाल पदको द्वितीय चरणको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
२०७६।०४।२३ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयले संचालन गर्ने वि.नं. १२८६५-१२८६७/०७५-०७६(खुला तथा समावेशी) सहायक स्तर पाँचौ तह, (अप्राविधिक) सहायक/लेखापाल/लेखा सहायक/आ.ले.प. सहायक पदको द्वितीय चरणको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
२०७६।०४।२३ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयले संचालन गर्ने वि.नं. १२८६३-१२८६४/०७५-०७६(खुला तथा समावेशी) अधिकृत स्तर छैठौं तह, (अप्राविधिक) अधिकृत/लेखा अधिकृत/आ.ले.प. अधिकृत पदको द्वितीय चरणको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
२०७६/०४/२३ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाको वि. नं. १५४०१/०७५-७६ (खुला), स्थानीय तहको ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, ईन्जिनियर पद (प्राविधिक), छैठौं तहको द्धितीय चरणको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
२०७६/०४/२३ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाको वि. नं. १५३६२-१५३६५/०७५-७६ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह चौथो तहको सहायक (अप्राविधिक) पदको द्धितीय चरणको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
२०७६/०४/२३ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाको वि. नं. १५३५९-१५३६१/०७५-७६ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन र लेखा समूह, पाँचौ तहको सहायक/लेखापाल/लेखा सहायक/आ.ले.प. सहायक (अप्राविधिक) पदको द्धितीय चरणको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
२०७६/०४/२३ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाको वि.नं. १५३५७-१५३५८/०७५-७६ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन र लेखा समूह, छैठौं तहको अधिकृत/आ.ले.प. अधिकृत (अप्राविधिक) पदको द्धितीय चरणको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
2076/04/22 2019-07-09 17:18:43
स्थानीय तहका अधिकृतस्तर/सहायकस्तरका (अप्राविधिक) विभिन्न पदहरुमा सुर्खेत, हुम्ला, डोल्पा परीक्षा केन्द्र राखी प्रथम चरणको लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण वि.नं. 14760-61, 14762-64, 14765-68/075/076 का उम्मेदवारहरुको द्धितीय चरणको लिखित परीक्षा केन्द्र तोकिएको सू
२०७६/०४/२२ 2019-07-09 17:18:43
लोकसेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको विज्ञापन नं.१६३१३-१६३१५/०७५-७६(खुला र समावेशी) चौथो तह सहायकस्तर (प्रशासन , लेखा) सहायक/सह- लेखापाल (अप्राविधिक) पदको द्धितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
२०७६/०४/२२ 2019-07-09 17:18:43
लोकसेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको विज्ञापन नं.१६३१०-१६३१२/०७५-७६(खुला र समावेशी) पाँचौ तह सहायकस्तर (प्रशासन , लेखा) सहायक/लेखा सहायक/आ.ले.प.सहायक (अप्राविधिक) पदको द्धितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन सम्वन्धी सूचना।
2076-04-22 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग हेटौंडा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. विज्ञापन नं. 12510-12513/075-76 (खुला तथा समावेशी ), चौथो तह , सहायक /लेखा सहायक (अप्राविधिक) पदको द्धितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2076-04-22 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग हेटौंडा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. विज्ञापन नं. 12507-12509/075-76 (खुला तथा समावेशी ), पाँचौ तह , सहायक /लेखा सहायक/आ.ले.प. सहायक (अप्राविधिक) पदको द्धितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2076-04-22 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग हेटौंडा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. विज्ञापन नं. 12505-12506/075-76 (खुला तथा समावेशी ) छैठौ तह ,अधिकृत / आ.ले.प. अधिकृत (अप्राविधिक) पदको द्धितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2076/04/21 2019-07-09 17:18:43
काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. ११९२१-११९२४/०७५-७६(खुला, समावेशी), चौथो तह(अप्राविधिक), सहायक/सहलेखापाल पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/04/21 2019-07-09 17:18:43
काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. ११९१८-११९२०/०७५-७६(खुला, समावेशी), पाँचौ तह(अप्राविधिक), सहायक/लेखा सहायक/लेखापाल/आलेप सहायक पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/04/21 2019-07-09 17:18:43
काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. ११९१७/०७५-७६(खुला), छैठौ तह(अप्राविधिक), अधिकृत/आलेप अधिकृत पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६/०४/२१ 2019-07-09 17:18:43
लोकसेवा आयोग, इलाम कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको विज्ञापन नं.१०६०८-१०६१०/०७५-७६ (खुला/समावेशी) सहायक पाचौँ तह (अप्रा.) र १०६११-१०६१३/०७५-७६ (खुला/समावेशी), सहायक चौथो तह (अप्रा.) पदको द्धितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६/०४/२१ 2019-07-09 17:18:43
लोकसेवा आयोग, इलाम कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको विज्ञापन नं.१०६०६-१०६०७/०७५-७६ (खुला/समावेशी) छैठौ तह, (अप्राविधिक) अधिकृत वा सो सरह पदको द्धितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/04/21 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग बागलुङ कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. १३४५५-१३४६०/७५-७६ (खुला समावेशी) छैठौ, पाँचौ र चौथो तहका (अप्राविधिक) अधिकृत र सहायक पदहरुको द्धितीय चरणको परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सम्बन्धी सूचना
२०७६।४।२० 2019-07-09 17:18:43
लोकसेवा आयोग, दिपायल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको विज्ञापन नं.१५७१३-१५७१९/०७५-७६(खुला/समावेशी) पाचौं तह, (अप्राविधिक) सहायक पाचौं र चौथो तह, सहायक पदको द्धितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६।४।२० 2019-07-09 17:18:43
लोकसेवा आयोग, दिपायल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको विज्ञापन नं.१५७११-११५७१२/०७५-७६(खुला/समावेशी) छैठौ तह, (अप्राविधिक) अधिकृत वा सो सरह पदको द्धितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६/०४/२० 2019-07-09 17:18:43
लोकसेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको विज्ञापन नं.१६३०८-१६३०९/०७५-७६(खुला,महिला) छैठौ तह, (अप्राविधिक) अधिकृत वा सो सरह पदको द्धितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
२०७६।०४।१९ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले स‌ंचालन गर्ने वि.नं. १००२७-१००३०/२०७५-७६, ४ तह, सहायक पदको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६।०४।१९ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले स‌ंचालन गर्ने वि.नं. १००२२-१००२६/२०७५-७६, ५ तह, सहायक पदको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076-04-19 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले स‌ंचालन गर्ने वि.नं. १००१५-१००२१/२०७५-७६, ६ तह, अधिकृत वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/04/18 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने वि.नं. १३९१४-१३९१७/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, ४ तह, असिष्टेण्ट सब इञ्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन संशोधन गरिएको सूचना ।
२०७६।०४।१४ 2019-07-09 17:18:43
लाेक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४0८/०७५-७६ (खुला) न्याय सेवा, कानून समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदमा दाङ परीक्षा केन्द्र राखी अनलाइन (Online)बाट दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७६/०४/११ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाको वि. नं. १५४११/०७५-७६(खुला) स्थानीय तहको प्राविधिकतर्फ इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, खानेपानी तथा सरसफाइ टेक्निसियन (खा.पा.स.टे.) पद, चौथो तहको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
२०७६/०४/११ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाको वि. नं. १५४१२/०७५-७६(खुला) स्थानीय तहको प्राविधिकतर्फ इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, अमिन पद, चौथो तहको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
२०७६/०४/११ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाको वि. नं. १५४०८-१५४१०/०७५-७६(खुला/समावेशी) स्थानीय तहको प्राविधिकतर्फ इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, असिष्टेण्ट सब-इन्जिनियर पद, चौथो तहको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
२०७६/०४/०८ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाको वि. नं. १५४०५/०७५-७६ (खुला), स्थानीय तहको प्राविधिकतर्फ पाँचौ तह, कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
२०७६/०४/०७ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाको वि. नं. १५४०७/०७५-७६ ६(खुला), स्थानीय तहको प्रा७विधिकतर्फ पाँचौ तह, शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, प्राविधिक सहायक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
२०७६/०४/०५ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाको वि. नं. १५४०३-१५४०४/०७५-०७६ (खुला/समावेशी), स्थानीय तहको प्राविधिकतर्फ पाँचौं तह, सव-इन्जिनियर पदको लिखित परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
२०७६/०३/३१ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाको वि. नं. १५४१३/०७५-७६ (खुला), स्थानीय तहको प्राविधिकतर्फ विविध सेवा, चौंथो तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
२०७६/०३/३१ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाको वि. नं. १५४०६/०७५-७६ (खुला), स्थानीय तहको प्राविधिकतर्फ विविध सेवा, पाँचौं तह, महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
२०७६/०३/२९ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाको वि. नं. १५४०२/०७५-७६ (खुला), स्थानीय तहको शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, अधिकृत पद (प्राविधिक), छैठौं तहको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
२०७६/०३/२९ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाको वि. नं. १५४०१/०७५-७६ (खुला), स्थानीय तहको ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, ईन्जिनियर पद (प्राविधिक), छैठौं तहको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
२०७६/०३/२७ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाको वि. नं. १५३६२-१५३६५/०७५-७६ (खुला/समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत स्थानीय तहको सहायकस्तर चौथो तह (अप्राविधिक) को परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
२०७६/०३/२७ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाको वि. नं. १५३५९-१५३६१/०७५-७६ (खुला/समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत स्थानीय तहको सहायकस्तर पाँचौ तह (अप्राविधिक) को परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
२०७६/०३/२५ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाको वि.नं. १५३५७-१५३५८/०७५-७६ (खुला/समावेशी), छैठौं तहको अधिकृत/आ.ले.प. अधिकृत (अप्राविधिक) पदको परीक्षा भवन कायम गरीएको सूचना ।
2076/04/14 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको न्याय सेवाको अधिकृत (न्याय, कानून) पदको जलेश्वर, लहान र बीरगंज परीक्षा केन्द्रको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/04/13 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको खा.पा.स.टे. पदको जलेश्वर, लहान र बीरगंज परीक्षा केन्द्रको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/04/13 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको अमिन पदको जलेश्वर, लहान र बीरगंज परीक्षा केन्द्रको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/04/11 2019-07-09 17:18:43
लोकसेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको विज्ञापन नं. १६३६८/२०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, चौथो तह सहायक कम्प्यूटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
2076/04/11 2019-07-09 17:18:43
लोकसेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको विज्ञापन नं. १६३६६/२०७५ ७६ (खुला), इन्जिन्नयरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह ,चौथो तह खा.पा.स.टे. पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
2076/04/11 2019-07-09 17:18:43
लोकसेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको विज्ञापन नं. १६३६१ १६३६५/२०७५ ७६ (खुला र समावेशी), इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह ,चौथो तह (प्राविधिक) असिस्टेन्ट सव-इन्जिनियर पदमाको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
२०७६/०४/१० 2019-07-09 17:18:43
लोकसेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने विज्ञापन नं.१६३६७/०७५-७६(खुला ) इन्जिनियरिङ्ग सेवा,सर्भे समूह , चौथो तह (प्राविधिक) अमिन पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
२०७६/०४/१० 2019-07-09 17:18:43
लोकसेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने विज्ञापन नं.१६३५८/०७५-७६(खुला ) विविध सेवा, पाँचौ तह (प्राविधिक) कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
२०७६/०४/१० 2019-07-09 17:18:43
लोकसेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको विज्ञापन नं.१६३५७/०७५-७६(खुला ) इन्जिनियरिङ्ग सेवा,सर्भे समूह , पाँचौ तह (प्राविधिक) सर्भेक्षक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
२०७६/०४/१० 2019-07-09 17:18:43
लोकसेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको विज्ञापन नं.१६३५४-१६३५६/०७५-७६(खुला र समावेशी ) इन्जिनियरिङ्ग सेवा,सिभिल समूह , पाँचौ तह (प्राविधिक) सव –इन्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
2076-04-10 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको विज्ञापन नं. 12565/075-76 (खुला), चौथो तह ,नेपाल विविध सेवा, सहायक कम्प्यूटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
2076/04/10 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको असिस्टेन्ट सब-ईन्जिनियर पदको जलेश्वर, लहान र बीरगंज परीक्षा केन्द्रको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/04/10 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको कम्प्यूटर अपरेटर पदको जलेश्वर, लहान र बीरगंज परीक्षा केन्द्रको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076-04-09 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको विज्ञापन नं. 12563/075-076 (खुला), चौथो तह, सेवा नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग, समूह सिभिल ,उप-समूह स्यानिटरी, खा.पा.स.टे. पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
2076/04/08 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको शिक्षा समुहको प्राविधिक सहायक (प्रा.स.) पदको जलेश्वर, लहान र बीरगंज परीक्षा केन्द्रको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076-04-08 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको विज्ञापन नं. 12564/075-76(खुला), चौथो तह , नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा , सर्भे समूह , अमिन पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
2076-04-08 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको विज्ञापन नं. 12559-12562 (खुला,समावेशी), चौथो तह , नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा , सिभिल समूह , असिष्टेण्ट सव- इन्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
२०७६।४।८ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयबाट संचालन हुने स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १५८०३-१५८१४/०७५-०७६ (खुला/समावेशी), इञ्जि,शिक्षा,विविध सेवाका, पाँचौ र चौथो तहका विभिन्न (प्राविधिक) पदहरुको लिखित परीक्षाको सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
२०७६/०४/०७ 2019-07-09 17:18:43
लोकसेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको विज्ञापन नं.१६३६०/०७५-७६(खुला) शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह पाँचौ तह (प्राविधिक) ,प्राविधिक सहायक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2076/04/07 2019-07-09 17:18:43
काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. १२०१५/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, चौथो तह, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षा भवन
2076/04/07 2019-07-09 17:18:43
काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. १२०१३/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, चौथो तह, खा.पा.स.टे. पदको लिखित परीक्षा भवन
2076/04/07 2019-07-09 17:18:43
काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. १२०१४/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, चौथो तह, अमिन पदको लिखित परीक्षा भवन
2076/04/07 2019-07-09 17:18:43
काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. १२००९-१२०१२/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिष्टेन्ट सव-इञ्जिनियर पदको लिखित परीक्षा भवन
2076/04/07 2019-07-09 17:18:43
काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. १२००७/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, पाँचौं तह, कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षा भवन
2076/04/07 2019-07-09 17:18:43
काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. १२००८/०७५-७६ (खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, पाँचौं तह, प्राविधिक सहायक पदको लिखित परीक्षा भवन
2076/04/07 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको सब-ईन्जिनियर (सिभिल) पदको जलेश्वर, लहान र बीरगंज परीक्षा केन्द्रको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/04/7 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको तथ्याङ्क सहायक पदको जलेश्वर, लहान र बीरगंज परीक्षा केन्द्रको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076.04.07 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले स‌ंचालन गर्ने ६ तह, न्याय सेवा, कानून समूह, अधिकृत पदको परीक्षा भवन
2076.04.07 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले स‌ंचालन गर्ने प्राविधिक तर्फको ४ तहकाे असिष्टेण्ट सव इन्जिनियर, अमिन, खा.पा.स.टे. र सहायक कम्प्यूटर अपरेटर पदको परीक्षा भवन
2076/04/07 2019-07-09 17:18:43
काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. १२००४-१२००६/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, पाँचौं तह, सव-इञ्जिनियर पदको लिखित परीक्षा भवन
2076/04/07 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको प्राविधिक तर्फको ५ तहका तथ्या‌ंक सहायक, सवइञ्जिनियर, शिक्षाको प्राविधिक सहायक र कम्प्यूटर अपरेटर पदको परीक्षा भवन
2076-04-06 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको विज्ञापन नं. 12557/075-76 (खुला), पाँचौं तह ,नेपाल विविध सेवा, कम्प्यूटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
2076/04/06 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयले संचालन गर्ने वि.नं. १२९६५/०७५-०७६ (खुला तथा समावेशी) इञ्जिनियरिङ सेवा¸ सर्भे समूह¸ चौथो तह¸ अमिन पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
2076/04/06 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयले संचालन गर्ने वि.नं. १२९६६ /०७५-०७६ (खुला) विविध सेवा, चौथो तह, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
2076/04/06 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयले संचालन गर्ने वि.नं. १२९६४/०७५-०७६ (खुला) इञ्जिनियरिङ सेवा¸ सिभिल समूह¸ स्यानिटरी समूह चौथो तह¸ खा.पा.स.टे. पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
2076/04/06 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयले संचालन गर्ने वि.नं. १२९६०-१२९६३/०७५-०७६ (खुला तथा समावेशी) इञ्जिनियरिङ सेवा¸ सिभिल समूह¸ चौथो तह¸ असिष्टेण्ट सव-इञ्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
2076/04/06 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयबाट संचालन हुने वि.नं. १२९५७ /०७५-०७६ (खुला) विविध सेवा, पाँचौ तह, कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
2076/04/06 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग¸ पोखरा कार्यालयले संचालन गर्ने वि.नं. १२९५९/०७५-०७६ (खुला), शिक्षा सेवा¸ शिक्षा प्रशासन समूह¸ पाँचौ तह¸ प्राविधिक सहायक पदको परीक्षा केन्द्र सम्वन्धी सूचना
2076/04/06 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग¸ पोखरा कार्यालयले संचालन गर्ने वि.नं. १२९५४-१२९५६/०७५-०७६ (खुला तथा समावेशी) इञ्जिनियरिङ सेवा¸ सिभिल समूह¸ पाँचौ तह¸ सव-इञ्जिनियर पदको परीक्षा केन्द्र सम्वन्धी सूचना
2076/04/06 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने वि.नं. १३८१३/०७५-७६ (खुला), न्याय सेवा, कानून समूह, ६ तह, अधिकृत (अप्राविधिक) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/04/06 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने वि.नं. १३९२१/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, ४ तह, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/04/06 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने वि.नं. १३९१९-१३९२०/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, ४ तह, अमिन पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/04/06 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने वि.नं. १३९१८/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, ४ तह, खा.प.स.टे. पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/04/06 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने वि.नं. १३९१४-१३९१७/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, ४ तह, असिष्टेण्ट सब इञ्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/04/06 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने वि.नं. १३९११/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, ५ तह, कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/04/06 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने वि.नं. १३९१०/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, ५ तह, सर्भेक्षक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/04/06 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने वि.नं. १३९१३/०७५-७६ (खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन, ५ तह, प्राविधिक सहायक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६/०४/०५ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको प्राविधक चौथो तहका असिष्टेन्ट सब-इञ्जिनियर, अमिन र खा.पा.स.टे. पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७६/०४/०५ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. १०६५६/०७५-७६, विविध, पाचौँ तह, कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६/०४/०५ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. १०६५४-१०६५५/०७५-७६, इञ्जि, सिभिल, पाचौँ तह, सब-इञ्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७६/०४/०५ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. १०६५८/०७५-७६, शिक्षा, शि.प्र., प्राविधिक सहायक (प्रा.स.) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2076-04-05 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको विज्ञापन नं. 12558/075-76 (खुला), सहायक पाँचौ तह, शिक्षा , शिक्षा प्रशासन, /प्राविधिक सहायक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
2076-04-05 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको विज्ञापन नं. 12555-12556/075-76 (खुला , समावेशी ), सहायक पाँचौं तह , इन्जिनियरिङ्ग सेवा , सिभिल समूह, सव- इन्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
2076-04-05 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयकाे इन्जि. सेवा, सिभिल र वि.एण्ड अार्किटेक्ट समूहको परीक्षामा सामेल हुने सम्बन्धी जरुरी सूचना
2076/3/31 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाको वि. नं. १५४१३/०७५-७६ (खुला), स्थानीय तहको प्राविधिकतर्फ विविध सेवा, चौंथो तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
2076/3/31 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाको वि. नं. १५४०६/०७५-७६ (खुला), स्थानीय तहको प्राविधिकतर्फ विविध सेवा, पाँचौं तह, महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
2076/3/29 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाको वि. नं. १५४०२/०७५-७६ (खुला), स्थानीय तहको शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, अधिकृत पद (प्राविधिक), छैठौं तहको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
2076/3/29 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाको वि. नं. १५४०१/०७५-७६ (खुला), स्थानीय तहको ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, ईन्जिनियर पद (प्राविधिक), छैठौं तहको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
2076/3/27 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाको वि. नं. १५३६२-१५३६५/०७५-७६ (खुला/समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत स्थानीय तहको सहायकस्तर चौथो तह (अप्राविधिक) को परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
2076/3/27 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाको वि. नं. १५३५९-१५३६१/०७५-७६ (खुला/समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत स्थानीय तहको सहायकस्तर पाँचौ तह (अप्राविधिक) को परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
2076/03/25 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाको वि.नं. १५३५७-१५३५८/०७५-७६ (खुला/समावेशी), छैठौं तहको अधिकृत/आ.ले.प. अधिकृत (अप्राविधिक) पदको परीक्षा भवन कायम गरीएको सूचना ।
2076/03/24 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको स्थानीय तह अन्तर्गत सम्पूर्ण प्राविधिक पदहरुको प्रथमचरणको लिखित परीक्षा दिक्तेल परीक्षा केन्द्र राखी Online मार्फत दरखास्त फारम स्वीकृत भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
2076/03/26 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालय, इलामले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको पाँचाैँ तह (प्राविधिक) महिला विकास निरीक्षक र सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2076/03/26 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग,इलाम कार्यालय, इलामले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. १०६११-१०६१३/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) एकिकृत (प्रशासन, लेखा), सहायक चौथो तहको पदका लागि Online बाट दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरूकाे प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गर
2076/03/26 2019-07-09 17:18:43
पोखरा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. १२८६३-१२८६४/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), एकीकृत, छैठौं तह, अधिकृत/लेखा अधिकृत/आ.ले.प. अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/03/26 2019-07-09 17:18:43
पोखरा कार्यालयले संचालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. १२८६५-१२८६७/०७५-०७६ (खुला तथा समावेशी) एकीकृत (प्रशासन/लेखा/आ.ले.प.)¸ पाँचौ तह¸ सहायक/लेखापाल/आ.ले.प. सहायक (अप्राविधिक) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/03/26 2019-07-09 17:18:43
पोखरा कार्यालयले संचालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. १२८६८-१२८७०/०७५-०७६ (खुला तथा समावेशी) एकीकृत (प्रशासन/लेखा/आ.ले.प.)¸ चौथो तह¸ सहायक/सह-लेखापाल/आ.ले.प. सहायक (अप्राविधिक) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/03/26 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग,इलाम कार्यालय, इलामले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. १०६०८-१०६१०/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) एकिकृत (प्रशासन, लेखा, आ.ले.प.), सहायक पाचौँ तहको पदका लागि Online बाट दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरूकाे प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भ
2076/03/28 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत उपकेन्द्र हुम्ला र डोल्पामा परीक्षा केन्द्र राखि स्थानिय तहका विभिन्न पदहरुमा दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/04/01 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने वि.नं. १३९०७-१३९०९/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, ५ तह, सब-इञ्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/04/01 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने वि.नं. १३९०४/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, ६ तह, कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/04/01 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने वि.नं. १३९०५/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, ६ तह, वातावरण इञ्जिनियर पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/04/01 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने वि.नं. १३९२२/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, ४ तह, सहायक महिला विकास निरीक्षकपदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/04/01 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको कम्प्यूटर अधिकृत पदको जलेश्वर, लहान र बीरगंज परीक्षा केन्द्रको प्रथम चरणको परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/04/01 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको कम्प्यूटर ईन्जिनियर पदको जलेश्वर, लहान र बीरगंज परीक्षा केन्द्रको प्रथम चरणको परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/04/01 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वातावरण निरिक्षक पदको जलेश्वर र बीरगंज परीक्षा केन्द्रको प्रथम चरणको परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/04/01 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वातावरण ईन्जिनियर पदको जलेश्वर परीक्षा केन्द्रको प्रथम चरणको परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/04/01 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको सहायक महिला विकास निरिक्षक पदको जलेश्वर, लहान र बीरगंज परीक्षा केन्द्रको प्रथम चरणको परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/03/31 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको महिला विकास निरिक्षक पदको जलेश्वर, लहान र बीरगंज परीक्षा केन्द्रको प्रथम चरणको परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/03/31 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको शिक्षा सेवाको अधिकृत पदको जलेश्वर, लहान र बीरगंज परीक्षा केन्द्रको प्रथम चरणको परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/03/31 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको नापी अधिकृत पदको जलेश्वर, लहान र बीरगंज परीक्षा केन्द्रको प्रथम चरणको परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/03/31 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, ईन्जिनियर (सिभिल) पदको लहान र बीरगंज परीक्षा केन्द्रको प्रथम चरणको परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/03/31 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, ईन्जिनियर (सिभिल तथा विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट) पदको जलेश्वर परीक्षा केन्द्रको प्रथम चरणको परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६।०३।२४ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलले संचालन गर्ने स्थानीय तह अन्तर्गत सम्पूर्ण प्राविधिक (छैटौं, पाँचौ र चौथाे तह) पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६/०३/३० 2019-07-09 17:18:43
लोकसेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको महिला विकास तर्फ ( विज्ञापन नं. नं.१६३५९/०७५-७६ र १६३६९/०७५-७६) विविध सेवा, पाँचौ तह, महिला विकास निरीक्षक र चौथो तह,सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको प्रथमचरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन सम्वन्धी सूचना ।
2076/03/30 2019-07-09 17:18:43
काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. १२००१/०७५-७६ (खुला) र वि.नं. १२००२/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह र बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूहको इञ्जिनियर पदको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको संशोधित सूचना
२०७६।०३।३० 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयले संचालन गर्ने वि.नं. १२९६७/०७५-०७६ (खुला) विविध सेवा, चौथो तह, सहायक महिला विकास निरिक्षक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
२०७६।०३।३० 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयले संचालन गर्ने वि.नं. १२९५८ /०७५-०७६ (खुला) विविध सेवा, पाँचौ तह, महिला विकास निरिक्षक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
2076/02/29 2019-07-09 17:18:43
काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. १२०१६/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, चौथो तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076-03-29 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग,हेटौंडा कार्यालयको विज्ञापन नं. 12553/075-76 (खुला ), छैठौ तह , विविध सेवा, वातावरण ईन्जिनियर पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
2076-03-29 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग,हेटौंडा कार्यालयको विज्ञापन नं. 12554/075-76 (खुला), छैठौ तह , सेवा शिक्षा , समूह शिक्षा प्रशासन, अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
2076-03-29 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग,हेटौंडा कार्यालयको विज्ञापन नं. 12566/075-76 (खुला ), चौथो तह , विविध सेवा, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
2076-03-29 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग,हेटौंडा कार्यालयको विज्ञापन नं. 12551/075-76(खुला) र 12552/075-76(खुला),छैठौ तह ,सेवा इन्जिनियरिङ्ग,समूह सिभिल र सेवा इन्जिनियरिङ्ग,समूह सिभिल उप-समूह विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट, ईन्जिनियर पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन
२०७६/०३/२९ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालय, इलामले सञ्चालन गर्ने अधिकृत छैठौ तह (प्राविधिक) का विभिन्न पदहरूको प्रथम चरणको प्रतियोगित्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६8/०३/२६ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग,इलाम कार्यालय, इलामले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. १०६०८-१०६१०/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) एकिकृत (प्रशासन, लेखा, आ.ले.प.), सहायक पाचौँ तहको पदकाे प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७६/०३/२६ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग,इलाम कार्यालय, इलामको वि.नं. १०६०६-१०६०७/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) एकिकृत (प्रशासन, लेखा, आ.ले.प.), छैठौँ तह अधिकृत/आ.ले.प. अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६/०३/२६ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग,इलाम कार्यालय, इलामले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. १०६११-१०६१३/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) एकिकृत (प्रशासन, लेखा), सहायक चौथो तहको पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७६/०३/२९ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालय, इलामले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको पाँचाैँ तह (प्राविधिक) महिला विकास निरीक्षक र चौथाे तह सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७६/०३/२९ 2019-07-09 17:18:43
लाेक सेवा आयाेग दाङ कार्यालयबाट संचालन हुने वि.नं.१४४५८/०७६-७६(खुला), इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, वि.ए.आ. उपसमूह छैठौं तह, इन्जिनियर पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन संशोधन गरिएको सूचना ।
२०७६।३।२९ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, दिपायलको वि. नं. १५८०६ र १५८१५/०७५-०७६ (खुला), विविध सेवा, पाँचौ तह, महिला विकास निरीक्षक तथा चौथो तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
२०७६/०३/२८ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग दाङ कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १४४७४/०७५-७६(खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, पाँचौ तह, प्राविधिक सहायक(प्राविधिक)पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७६/०३/२८ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग दाङ कार्यालयबाट स्थानिय तहका विभिन्न पदहरुको पाँचौ र चौथो तह(प्राविधिक)मा दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६/०३/२८ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग दाङ कार्यालयबाट अधिकृत छैठौ तह (प्राविधिक) का विभिन्न पदहरूको लागि Online बाट दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरूको प्रथम चरणको प्रतियोगित्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६।०३।२८ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयले संचालन गर्ने वि.नं. १२९५३/०७५-०७६ (खुला), शिक्षा सेवा¸ शिक्षा प्रशासन समूह¸ छैठौं तह अधिकृत (प्राविधिक) पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
२०७६।०३।२८ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयले संचालन गर्ने वि.नं. १२९५१ र १२९५२/०७५-०७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ सेवा¸ सिभिल र वि. एण्ड. आर्क. समूह छैठौं तह इञ्जिनियर (प्राविधिक) पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
२०७६।३।२८ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, दिपयालको वि. नं. १५८०१-८०२/०७५-०७६ (खुला), इञ्जि सेवा, सिभिल समुह, छैटौ तह, इञ्जिनियर तथा शिक्षा प्रशासन छैटौ तह, अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
२०७६/०३/२८ 2019-07-09 17:18:43
लोकसेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको विज्ञापन नं.१६३५३/०७५-७६(खुला) शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह छैठौ तह (प्राविधिक) अधिकृत पदको प्रथमचरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७६/०३/२८ 2019-07-09 17:18:43
लोकसेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको विज्ञापन नं.१६३५१-१६३५२/०७५-७६(खुला) इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह र विल्डिङ्ग एन्ड आर्किटेक्ट उपसमूह छैठौ तह (प्राविधिक)इन्जीनियर पदको प्रथमचरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2076/03/27 2019-07-09 17:18:43
बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. १३९०१-१३९०३/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह तथा विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, तह ६, इञ्जिनियर पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरीएको सूचना
2076/03/27 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. १३९०६/०७५-७६ (खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, तह ६ (प्राविधिक), अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरीएको सूचना
2076/03/27 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. १३९१२/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, तह ५ (प्राविधिक), महिला विकास निरीक्षक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरीएको सूचना
2076/03/27 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. १३८१९-१३८२२/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, सा.प्र./लेखा समूह, ४ तह (अप्राविधिक), सहायक/सहलेखापाल पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरीएको सूचना
2076/03/27 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको तथ्याङ्क अधिकृत पदको लागि जलेश्वर, लहान र बीरगंज परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076-3-26 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले संचालन गर्ने स्थानीय तहकाे ५ र ४ तह, महिला विकास निरीक्षक र सहायक महिला विकास निरीक्षक (प्राविधिक) पदहरुको प्रथम चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076-03-26 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले संचालन गर्ने स्थानीय तहकाे ६ तह, अधिकृत (प्राविधिक) पदहरुको प्रथम चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६।०३।२० 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको वि. नं. १०९५७/०७५-०७६ अधिकृत छैटाैं तह, वि‍.नं. १०९५८-१०९६०।०७५-७६ सहायक पाँचाै तह र वि.नं. १०९६१-१०९६३।०७५-७६ सहायक चाैथाे तह (अप्राविधिक) को प्रथमचरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन तोकिएको सूचना
२०७६/०३/२६ 2019-07-09 17:18:43
लोकसेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको विज्ञापन नं.१६३१३-१६३१५/०७५-७६(खुला र समावेशी) चौथो तह सहायकस्तर (प्रशासन , लेखा) सहायक/सह लेखापाल/ (अप्राविधिक) पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन सम्वन्धी सूचना ।
२०७६/०३/२६ 2019-07-09 17:18:43
लोकसेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको विज्ञापन नं.१६३१०-१६३१२/०७५-७६(खुला र समावेशी) पाँचौ तह सहायकस्तर (प्रशासन , लेखा) सहायक/लेखापाल/लेखा सहायक/आ.ले.प.सहायक (अप्राविधिक) पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन सम्वन्धी सूचना। ।
२०७६/०३/२५ 2019-07-09 17:18:43
लोकसेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको विज्ञापन नं.१६३०८-१६३०९/०७५-७६(खुला, महिला) छैठौ तह अधिकृत (प्रशासन , लेखा) /आ.ले.प.अधिकृत (अप्राविधिक) पदमा online दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रथमचरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन सम्वन्धी सूचना। ।
2076/03/26 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. १३८१६-१३८१८/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन र लेखा समूह, पाँचौं तह, सहायक/लेखापाल/लेखा सहायक/आ.ले.प. सहायक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/03/26 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. १३८१४-१३८१५/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन र लेखा समूह, छैठौं तह, अधिकृत/आ.ले.प. अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/03/26 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको महिला विकास अधिकृत पदको लागि जलेश्वर, लहान र बीरगंज परीक्षा केन्द्र राख्ने सबै उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६।०३।२६ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १४४२१-१४४२३/०७५-७६(खुला तथा समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत चौथो तह, सहायक (अप्राविधिक)पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७६।३।२६ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, दिपयालको वि. नं. १५७११-७१९/०७५-०७६ (खुला/समावेशी), एकीकृत तथा संयुक्त, अधिकृत छैटौ तह, सहायक पाँचौं तह, सहायक चौथो तहको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
2076/03/25 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको अधिकृत स्तर छैठौं तह (अप्राविधिक), सहायक स्तर पाचौं तह (अप्राविधिक) र चौथो तह (अप्राविधिक) को बीरगंज परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2073/03/26 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोगबाट स्थानीय तहका लागि भएको विज्ञापन अन्तर्गत बागलुङ कार्यालयले सञ्चालन गर्ने छैठौंदेखि चौथो तहसम्मका विभिन्न सेवा, समूह र पदहरुको परीक्षा भवन निर्धारण गरिएको सम्बन्धी सूचना
२०७६-०३-२६ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 12510-12513/075-76 (खुला तथा समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत चौथो तह , सहायक /लेखा सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2076/03/25 2019-07-09 17:18:43
काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. १२००३/०७५-७६ (खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६/०३/२५ 2019-07-09 17:18:43
काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. १२००२/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/03/25 2019-07-09 17:18:43
काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. ११९२१-११९२४/०७५-७६ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन र लेखा समूह, चौथो तह, सहायक/सह-लेखापाल पदको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/03/25 2019-07-09 17:18:43
काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. ११९१८-११९२०/०७५-७६ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन र लेखा समूह, पाँचौं तह, सहायक/लेखापाल/लेखा सहायक/आ.ले.प. सहायक पदको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/03/25 2019-07-09 17:18:43
काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. ११९१७/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन र लेखा समूह, छैठौं तह, अधिकृत/आ.ले.प. अधिकृत पदको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६।०३।२५ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १४४१६-१४४२०/०७५-७६(खुला तथा समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत पाँचौ तह, सहायक/लेखापाल/लेखा सहायक/आन्तरिक लेखा परीक्षक(अप्राविधिक)पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2076/03/25 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको अधिकृत स्तर छैठौं तह (अप्राविधिक), सहायक स्तर पाचौं तह (अप्राविधिक) र चौथो तह (अप्राविधिक) को लहान परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/03/25 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको अधिकृत स्तर छैठौं तह (अप्राविधिक), सहायक स्तर पाचौं तह (अप्राविधिक) र चौथो तह (अप्राविधिक) को जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076-3-25 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले संचालन गर्ने वि.नं. १००२७-१००३० /२०७५-७६, तह ४, सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन सम्बन्धी सूचना
2076-3-25 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले संचालन गर्ने वि.नं. १००२२-१००२६ /२०७५-७६, तह ५, सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन सम्बन्धी सूचना
2076-3-25 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग धनकुटाले संचालन गर्ने वि.नं. १००१५-१००२१ /२०७५-७६, तह ६ अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन
२०७६-०३-२५ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 12507-12509/075-76 (खुला तथा समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत पाँचौ तह , सहायक /लेखा सहायक/आ.ले.प. सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६-०३-२५ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 12505-12506/075-76 (खुला तथा समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत छैठौ तह ,अधिकृत / आ.ले.प. अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६।०३।२४ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १४४०९-१४४१५/०७५-७६(खुला तथा समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत छैठौं तह, अधिकृत/आ.ले.प. अधिकृत(अप्राविधिक)पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।

अपडेट

सुचना

view more

बुलेटिन