स्वीकृत नामावली

मिती बिज्ञापन नं. देखिने शीर्षक: फार्इल
२०७९।१०।११ 16699/079-80 २०७९।१०।११ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.न. १६६९९-१६७०५।२०७९-८० (खुला, समावेशी),परराष्ट्र, प्रशासन, संघीय संसद) संयुक्त र एकीकृत सेवा, समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF
2079-10-13 16699/079-80 2079-10-13 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.न. १६६९९-१६७०५/२०७९-८० (खुला, समावेशी),परराष्ट्र, प्रशासन, संघीय संसद) संयुक्त र एकीकृत सेवा, समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF
२०७९/१०/१२ 16699/079-80 २०७९/१०/१२ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९९-१६७०५/२०७९-८० (खुला, समावेशी), संयुक्त तथा एकीकृत सेवा, समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा दाङ परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF
२०७९/१०/१५ 16699/079-80 २०७९/१०/१५ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १६६९९-१६७०५/०७९-८०(खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, संयुक्त तथा एकीकृत समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको लागि जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राखी अनलाइनमार्फत् दरखास्त फाराम भरी स्वीकृत/अस्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको नामावली सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९/१०/१५ 16692/079-80 २०७९/१०/१५ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १६६९२-१६६९८/०७९-८०(खुला तथा समावेशी),नेपाल न्याय सेवा, न्याय/कानून/सरकारी वकील समूह, रा.प. तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको लागि जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राखी अनलाइनमार्फत् दरखास्त फाराम भरी स्वीकृत/अस्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको नामावली सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।०९।२८ 17254/079-80 २०७९।०९।२८ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.न. १७२५४-१७२६० (खुला, समावेशी), इन्जिनियिरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल, हाइवे, स्यानिटरी, हाइड्रोपावर र इरिगेशन उपसमूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), इञ्‍जिनियर पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF
2079-9-27 109/079-80 2079-9-27 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17248-17253/2079-80 (खुला/समावेशी), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), तथ्याङ्क अधिकृत पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-9-27 117/079-80 2079-9-27 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17268-17270/2079-80 (खुला/समावेशी), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-9-27 17271/079-80 2079-9-27 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17271-17276/2079-80 (खुला/समावेशी), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिकल इन्जिनियर पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-9-27 17277/079-80 2079-9-27 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17277-17278/2079-80 (खुला/पि.क्षे.), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), माइनिङ इन्जिनियर पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-9-27 17279/079-80 2079-9-27 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17279/2079-80 (खुला), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), केमिकल इन्जिनियर पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-9-27 17280/079-80 2079-9-27 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17280-17281/2079-80 (खुला/महिला), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), मेट्रोलोजिष्ट पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-9-27 17282/079-80 2079-9-27 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17282-17285/2079-80 (खुला/समावेशी), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), मेटेरियोलोजिष्ट पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-9-27 17286/079-80 2079-9-27 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17286/2079-80 (महिला), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), जियोलोजिष्ट पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
२०७९।०९।२९ 17261/079-80 २०७९।०९।२९ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.न. १७२६१-१७२६४ (खुला, समावेशी), इन्जिनियिरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, बि.एण्ड आ. उपसमूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), इञ्‍जिनियर पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF
२०७९।०९।२९ 17265/079-80 २०७९।०९।२९ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.न. १७२६५-१७२६७ (खुला, समावेशी), इन्जिनियिरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), इञ्‍जिनियर पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF
2079-9-30 17287/079-80 2079-9-30 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17287-17290/2079-80 (खुला/समावेशी), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), नापी अधिकृत पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-9-30 17291/079-80 2079-9-30 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17291-17296/2079-80 (खुला/समावेशी), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), केमिष्ट पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-9-30 17297/079-80 2079-9-30 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17297-17298/2079-80 (खुला/महिला), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), पशु विकास अधिकृत पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-9-30 17299/079-80 2079-9-30 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17299-17302/2079-80 (खुला/समावेशी), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), वाली विकास/वाली संरक्षण अधिकृत/माटो विज्ञ पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-9-30 17303/079-80 2079-9-30 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17303-17307/2079-80 (खुला/समावेशी), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), पशु चिकित्सक पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-9-30 17308/079-80 2079-9-30 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17308-17309/2079-80 (खुला/दलित), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), कृषि इन्जिनियर पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-9-30 17310/079-80 2079-9-30 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17310-17313/2079-80 (खुला/समावेशी), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-9-30 17314/079-80 2079-9-30 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17314-17316/2079-80 (खुला/समावेशी), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक वन/संरक्षण अधिकृत पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
२०७९।१०।१३ 17261/079-80 २०७९।१०।१३ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२६१-१७२६४/०७९-८० (खुला, समावेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्‍ग सेवा, सिभिल समूह, वि.एण्ड.आ. उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्राविधिक) इञ्‍जिनियर पदमा बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF
२०७९।१०।१३ 17265/079-80 २०७९।१०।१३ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२६५-17267/०७९-८० (खुला/समावेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्‍ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्राविधिक) इञ्‍जिनियर पदमा बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF
२०७९।१०।१४ 17327/079-80 २०७९।१०।१४ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३२७-१७३३२/०७९-८० (खुला/समावेशी), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरिक्षण/अङ्ग्रेजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, विद्यालय निरीक्षक/प्राविधिक अधिकृत पदमा बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी Online बाट दरखास्त स्वीकृत भएका तथा स्वीकृत हुन बाँकी उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF
2079-10-15 17317/079-80 2079-10-15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17317-17319/2079-80 (खुला/समावेशी), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), कम्प्युटर अधिकृत पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-15 17325/079-80 2079-10-15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17325-17326/2079-80 (खुला/मधेसी), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), वातावरण निरीक्षक पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-15 17320/079-80 2079-10-15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17320-17324/2079-80 (खुला/समावेशी), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), कम्प्युटर इन्जिनियर पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-15 17333/079-80 2079-10-15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17333/2079-80 (मधेसी), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), छबिकार पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-15 17334/079-80 2079-10-15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17334/2079-80 (खुला), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), पुरातत्व अधिकृत पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-15 17335/079-80 2079-10-15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17335-17336/2079-80 (खुला/आ.ज.), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), पुस्तकालय अधिकृत पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-15 17337/079-80 2079-10-15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17337/2079-80 (महिला), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), कम्प्युटर प्रोग्रामर पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-15 17338/079-80 2079-10-15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17338/2079-80 (खुला), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-15 17339/079-80 2079-10-15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17339/2079-80 (खुला), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), पुस्तकालय अधिकृत पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-11-12 17340/079-80 2079-11-12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17340-17345/2079-80 (खुला/समावेशी), आठौं तह, मेडिकल अधिकृत पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-11-12 17346/079-80 2079-11-12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17346/2079-80 (दलित), आठौं तह, डेण्टल सर्जन पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-11-12 17347/079-80 2079-11-12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17347/2079-80 (खुला), आठौं तह, आयुर्वेद चिकित्सक पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-11-12 17348/079-80 2079-11-12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17348-17349/2079-80 (महिला/आ.ज.), आठौं तह, बायोमेडिकल इन्जिनियर पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-11-12 17350/079-80 2079-11-12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17350-17352/2079-80 (खुला/समावेशी), सातौं, नर्सिङ्ग अधिकृत पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-11-12 17353/079-80 2079-11-12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17353-17354/2079-80 (खुला/दलित), सातौं, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-11-12 17355/079-80 2079-11-12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17355/2079-80 (खुला), सातौं, माइक्रोबायोलोजिष्ट पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-11-12 17356/079-80 2079-11-12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17356-17357/2079-80 (खुला/मधेसी), सातौं, फिजियोथेरापिष्ट पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-11-12 17358/079-80 2079-11-12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17358/2079-80 (खुला), सातौं, फार्मेसी अधिकृत पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-11-12 17359/079-80 2079-11-12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17359-17360/2079-80 (दलित/महिला), सातौं, रेडियोग्राफी/रेडियोथेरापी टेक्नोलोजिष्ट पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-09 17178/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17178/2079-80 (आ.ज.), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-09 71/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17179-17180/2079-80 (आ.प्र./दलित), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-09 17181/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17181-17184/2079-80 (खुला/समावेशी), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-09 17185/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17185/2079-80 (खुला), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-09 17186/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17186/2079-80 (दलित), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-09 17187/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17187-17188/2079-80 (आ.प्र./खुला), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-09 17189/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17189/2079-80 (आ.ज.), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-09 17190/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17190/2079-80 (आ.प्र.), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-09 17191/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17191/2079-80 (महिला), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-09 17194/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17194/2079-80 (खुला), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-09 17195/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17195/2079-80 (मधेसी), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-09 17196/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17196/2079-80 (आ.प्र.), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-09 17197/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17197/2079-80 (आ.प्र.), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-09 17198/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17198/2079-80 (खुला), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-09 17199/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17199-17200/2079-80 (आ.प्र./दलित), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-09 17201/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17201/2079-80 (आ.प्र.), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-09 17202/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17202/2079-80 (आ.प्र.), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-09 17203/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17203-17204 (आ.प्र./खुला), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), वरिष्ठ समाजशास्त्री पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-09 17205/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17205-17206/2079-80 (आ.प्र./महिला), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-09 17207/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17207-17208/2079-80 (आ.प्र./महिला), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-09 17209/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17209/2079-80 (महिला), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर इलेक्ट्रिकल इन्जिनयर पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-09 16690/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 16690-16691/2079-80 (आ.प्र./खुला), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
२०७९/१०/१२ 16699/078-79 २०७९/१०/१२ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.न. १६६९९-१६७०५।२०७९-८० (खुला, समावेशी), संयुक्त र एकीकृत सेवा, समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा इलाम परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF
२०७९।१०।१६ 16699/078-79 २०७९।१०।१६ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९९-१६७०५/०७९-८० (खुला/समावेशी), रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी Online बाट दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF
२०७९।११।१६ 16696/078-79 २०७९।११।१६ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.न. १६६९६-१६७०२।२०७८-७९ (खुला, समावेशी),परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, संघीय संसद) संयुक्त र एकीकृत सेवा, समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF
2079/11/28 16699/078-79 2079/11/28 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९६-१६७०२/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF
२०७४/११/९ 16509/074-75 २०७४/११/९ - २०७४/११/१९ गते हुने उपसचिव वा सो सरह (अा‍.प्र.) पदको स्वीकृत नामावली र परीक्षाा केन्द्र । - Download PDF
२०७४/११/९ 16516/074-75 २०७४/११/९ - २०७४/११/२८ गते हुने उपसचिव वा सो सरह (खुला तथा समावेशी) पदको स्वीकृत नामावली र परीक्षाा केन्द्र । - Download PDF

अपडेट

सुचना

बुलेटिन