स्वीकृत नामावली

मिती बिज्ञापन नं. देखिने शीर्षक: फार्इल
2081/1/2 16704/080-81 2081/1/2 - मिति २०८१/१/७ र ८ गते २.०० बजेदेखि सञ्चालन हुने लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं १६७०४/०८०-८१ (आ.प्र.) नेपाल परराष्ट्र सेवा, उपसचिव वा सो सरह पदमा दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको केन्द्र अनुसारको स्वीकृत नामावली - Download PDF
2081/1/2 16705/080-81 2081/1/2 - मिति २०८१/१/९ र १० गते २.०० बजेदेखि सञ्चालन हुने लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं १६७०५/०८०-८१ (खुला) नेपाल परराष्ट्र सेवा, उपसचिव वा सो सरह पदमा दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको केन्द्र अनुसारको स्वीकृत नामावली - Download PDF
२०८०/१०/०६ 16695/080-81 २०८०/१०/०६ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९५-१६७०१/०८०-८१ (खुला तथा समावेशी) रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा दाङ परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका र स्वीकृत हुन बाँकी उम्मेदवारहरूको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF
२०८०।१०।०७ 16695/080-81 २०८०।१०।०७ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९५-१६७०१।०८०-८१ (खुला, समावेशी), संयुक्त र एकीकृत सेवा, समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा इलाम परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF
२०८०/१०/०८ 16695/080-81 २०८०/१०/०८ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलले सञ्‍चालन गर्ने लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९५-१६७०१/०८०-८१ (खुला तथा समावेशी), रा.प. तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको लागि अनलाइन दरखास्त फाराम स्वीकृत/अस्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको विवरण प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०८०।१०।११ 16695/080-81 २०८०।१०।११ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९५-१६७०१/०८०-८१ (खुला तथा समावेशी), संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF
2080/10/12 16695/080-81 2080/10/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६६९५-१६७०१/०८०-८१(खुला/समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको दिपायल परीक्षा केन्द्र राखि स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF
२०८०।१०।१४ 16695/080-81 २०८०।१०।१४ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९५-१६७०१/०८०-८१ (खुला, समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF
२०८०/१०/२३ 16695/080-81 २०८०/१०/२३ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९५-१६७०१/२०८०-०८१ (खुला, समावेशी), संयुक्त तथा एकीकृत सेवा, समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा बागलुङ परीक्षा केन्द्र राखी अनलाइन दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF
2080/12/1 16702/080-81 2080/12/1 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १६७०२-१६७०३/०८०-८१ (खुला), मानव अधिकार सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, मानव अधिकार अधिकृत पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF
2080/12/05 16690/080-81 2080/12/05 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६८९-१६६९४/२०८०-८१ (खुला/समावेशी), नेपाल न्याय सेवा, न्याय/कानून/सरकारी वकिल समूह, रा.प. तृतीय श्रेणी, (अप्राविधिक) शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा दिपायल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF
२०८०।०९।२६ 17251/080-81 २०८०।०९।२६ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने विज्ञापन नं. १७२५१-१७२५७/०८०-८१ (खुला तथा समावेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल/हाइवे/स्यानिटरी/इरिगेशन/हाइड्रोपावर उपसमूह, रा.प.तृतीय, इञ्जिनियर पदमा जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका र स्वीकृत हुन नसकेका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF
२०८०।०९।२६ 17258/080-81 २०८०।०९।२६ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने विज्ञापन नं. १७२५८-१७२६२/०८०-८१ (खुला तथा समावेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, वि. एण्ड आ. उपसमूह, रा.प.तृतीय, इञ्जिनियर पदमा जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका र स्वीकृत हुन नसकेका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF
2080/10/03 17251/080-81 2080/10/03 - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, राजपुर, डोटीले संचालन गर्ने लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७२५१-१७२५७/२०८०-८१ (खुला/समावेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल, हाइवे, स्यानिटरी, इरिगेशन र हाइड्रोपावर उपसमूह, रा.प तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), इञ्जिनियर पदको स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF
2080/10/03 17258/080-81 2080/10/03 - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, राजपुर, डोटीले संचालन गर्ने लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७२५८-१७२६२/२०८०-८१ (खुला/समावेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), इञ्जिनियर पदको स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF
2080।10।05 17251/080-81 2080।10।05 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.न. १७२५१-१७२५७/०८०-८१ (खुला, समावेशी), इन्जिनियिरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल, हाइवे, स्यानिटरी, इरिगेशन र हाइड्रोपावर उपसमूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), इञ्‍जिनियर पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF
2080/10/07 17251/080-81 2080/10/07 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७२५१-१७२५७/०८०-८१ (खुला तथा समावेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल/हाइवे/स्यानिटरी/इरिगेशन/हाइड्रोपावर उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको पोखरा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF
2080।10।09 17258/080-81 2080।10।09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२५८-१७२६२/०८०-८१ (खुला, समावेशी), इन्जिनियिरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), इञ्‍जिनियर पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF
2080/10/09 17251/080-81 2080/10/09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि. नं. १७२५१-१७२५७/०८०-८१, इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.तृतीय. श्रेणी (प्राविधिक), इञ्जिनियर पदको दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका तथा स्वीकृत हुन बाँकी उम्मेदवारहरूको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF
2080/10/09 17258/080-81 2080/10/09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि. नं. १७२५८-१७२६२/०८०-८१, इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, बि. एण्ड आ. उपसमूह, रा.प.तृतीय. श्रेणी (प्राविधिक), इञ्जिनियर पदको दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका तथा स्वीकृत हुन बाँकी उम्मेदवारहरूको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF
2080/10/14 17247/080-81 2080/10/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७२४७-१७२५० (खुला/समावेशी),आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, तथ्याङ्क अधिकृत पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF
2080/10/14 17263/080-81 2080/10/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७२६३/०८०-८१ (महिला),इञ्जि. इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF
2080/10/14 17264/080-81 2080/10/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७२६४/०८०-८१ (मधेसी),इञ्जि. इलेक्ट्रोनिक एण्ड टेलिकम्युनिकेशन इञ्जिनियरिङ्ग सेवा/समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इलेक्ट्रोनिक इञ्जिनियर पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF
2080/10/23 17265/080-81 2080/10/23 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७२६५-१७२६८/०८०-८१ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल/नि.उ.स उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, मेकानिकल इञ्जिनियर पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF
2080/10/23 17269/080-81 2080/10/23 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७२६९/०८०-८१ (खुला),इञ्जि. सेवा, माइनिङ समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, माइनिङ्ग इञ्जिनियर पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF
2080/10/23 17270/080-81 2080/10/23 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७२७०/०८०-८१ (महिला),इञ्जि सेवा, केमिकल इञ्जिनियरिङ्ग समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, केमिकल इञ्जिनियर पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF
2080/10/23 17271/080-81 2080/10/23 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७२७१-१७२७४/०८०-८१ (खुला/समावेशी),इञ्जि. सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, मेटेरियोलोजिष्ट. पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF
2080/10/25 17275/080-81 2080/10/25 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७२७५-१७२७८/०८०-८१ (खुला/समावेशी),इञ्जि. सेवा, जियोलोजी. समूह, जनरल जियोलोजी/इञ्जिनियरिङ्ग जियोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, जियोकेमिष्ट टेक्निसियन/ इञ्जिनियरिङ्ग जियोलोजिष्ट पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF
2080/10/25 17279/080-81 2080/10/25 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७२७९-१७२८३/०८०-८१ (खुला/समावेशी),इञ्जि., सेवा सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, नापी अधिकृत पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF
2080/10/25 17284/080-81 2080/10/25 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७२८४-१७२८९/०८०-८१ (खुला/समावेशी),इञ्जि सेवा, केमिष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, केमिष्ट पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF
2080/11/01 17290/080-81 2080/11/01 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७२९०-१७२९१/०८०-८१ (खुला/आ.ज.),कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड. डे. डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पशु विकास अधिकृत पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF
2080/11/01 17292/080-81 2080/11/01 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७२९२-१७२९४/०८०-८१ (खुला/समावेशी),कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पशु चिकित्सक पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF
2080/11/01 17295/080-81 2080/11/01 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७२९५-१७२९७/०८०-८१ (खुला/समावेशी),कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF
2080/11/01 17298/080-81 2080/11/01 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७२९८/०८०-८१ (खुला),वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, वैज्ञानिक अधिकृत पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF
2080/11/01 17299/080-81 2080/11/01 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७२९९/०८०-८१ (आ.ज.),वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, सहायक संरक्षण अधिकृत पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF
2080/11/15 17300/080-81 2080/11/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७३००-१७३०३/०८०-८१ (खुला/समावेशी) विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, कम्प्युटर अधिकृत पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF
2080/11/15 17304/080-81 2080/11/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७३०४-१७३०७/०८०-८१ (खुला/समावेशी) विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, कम्प्युटर इञ्जिनियर पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF
2080/11/15 17308/080-81 2080/11/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७३०८-१७३१०/०८०-८१ (खुला/समावेशी) विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, महिला विकास अधिकृत पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF
2080/11/15 17319/080-81 2080/11/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७३१९/०८०-८१ (खुला), शिक्षा सेवा, पुरातत्व समूह, पुरातत्व उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पुरातत्व अधिकृत पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF
2080/11/15 17320/080-81 2080/11/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७३१९/०८०-८१ (खुला), शिक्षा सेवा, पुरातत्व समूह, संग्रहालय उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, संग्रहालय अधिकृत पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF
2080/11/15 17329/080-81 2080/11/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७३२१-१७३२२/०८०-८१ (खुला/आ.ज.),शिक्षा सेवा, परीक्षण तथा मूल्याङ्कन समूह, कर्मचारी परीक्षण तथा मूल्याङ्कन उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, मनोविज्ञानवेत्ता पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF
2080/11/22 17323/080-81 2080/11/22 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७३२३/०८०-८१ (खुला), मानव अधिकार सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, सूचना प्रविधि अधिकृत पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF
2080।11।25 17311/080-81 2080।11।25 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३११-१७३१८/०८०-८१ (खुला, समावेशी), नेपाल शिक्षा सेवा,शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण/अंग्रेजी उपसमूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), विद्यालय निरीक्षक/ प्राविधिक अधिकृत पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF
2080/12/4 17324/080-81 2080/12/4 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७३२४-१७३२९/ २०८०-८१ (खुला/ समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, ज‍.हे‍.स. समूह, आठौं तह, मेडिकल अधिकृत पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF
2080/12/4 17330/080-81 2080/12/4 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७३३०/ ०८०-८१ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, डेन्टिष्ट्रि समूह, आठौं तह, डेण्टल सर्जन पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF
2080/12/4 17331/080-81 2080/12/4 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७३३१/ ०८०-८१ (महिला), स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, आठौं तह, आयुर्वेद चिकित्सक पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF
2080/12/4 17332/080-81 2080/12/4 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७३३२-१७३३३/०८०-८१ (आ.प्र./खुला), स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह, सातौं तह, जनस्वास्थ्य अधिकृत पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF
2080/12/4 17334/080-81 2080/12/4 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७३३४/०८०-८१ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, सातौं तह रेडियोग्राफी टेक्नोलोजिष्ट पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF
2080/8/25 16651/080-81 2080/8/25 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 16651-16652/2080-81(आ.प्र.), न्याय सेवा, रा.प. प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2080/9/8 17152/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17151/080-81 (आ.प्र.), इन्जिनियरिङ्ग, सिभिल, जनरल, रा.प. प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF
2080/9/8 17152/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17152/080-81 (आ.प्र.), इन्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे, रा.प. प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF
2080/9/8 17156/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17153-17154/080-81 (आ.प्र./खुला), इन्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन, रा.प. प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF
2080/9/8 17156/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17155/080-81 (खुला), इन्जिनियरिङ्ग, जियोलोजी, हाइड्रोजियोलोजी, रा.प. प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF
2080/9/8 17156/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17227/080-81 (मधेसी), इन्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी, रा.प. प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF
2080/9/8 17156/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17156/080-81 (आ.प्र.), कृषि, कृषि प्रसार, रा.प. प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF
2080/9/8 17157/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17157/080-81 (आ.प्र.), वन, जनरल फरेष्ट्री, रा.प. प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF
2080/9/8 17158/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17158/080-81 (खुला), वन, फरेष्ट रिसर्च, रा.प. प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF
2080/9/8 17159/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17159/080-81 (खुला), शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, रा.प. प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF
2080/9/8 17188/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७१८८-१७१८९,१७२३१/०८०-८१ (आ.प्र./खुला/मधेसी), स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF
2080/9/8 17188/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७१९०-१७१९१/०८०-८१ (आ.प्र./खुला), स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF
2080/9/8 17192/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७१९२-१७१९३, १७२३२/०८०-८१ (आ.प्र./खुला/मधेशी), स्वास्थ्य, मेडिसिन, कार्डियोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF
2080/9/8 17196/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७१९६-१७१९७/०८०-८१ (आ.प्र./खुला), स्वास्थ्य, मेडिसिन, ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिष्ट पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF
2080/9/8 17199/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७१९९-१७२००/०८०-८१ (आ.प्र./खुला), स्वास्थ्य, मेडिसिन, फरेन्सिक मेडिसिन, नवौं तह, फरेन्सिक मेडकिल अधिकृत पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF
2080/9/8 17201/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२०१, १७२३४/०८०-८१ (आ.प्र./महिला), स्वास्थ्य, सर्जरी, जनरल सर्जरी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट सर्जन पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF
2080/9/8 17203/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२०३/०८०-८१ (खुला), स्वास्थ्य, सर्जरी, यूरो सर्जरी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट यूरो सर्जन पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF
2080/9/8 17204/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२०४-१७२०५/०८०-८१ (आ.प्र./खुला), स्वास्थ्य, सर्जरी, ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिकल सर्जरी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट सर्जन पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF
2080/9/8 17207/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२०७, १७२३५/०८०-८१ (आ.प्र./मधेसी), स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF
2080/9/8 17209/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२०९, १७२३७/०८०-८१ (आ.प्र./मधेसी), स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF
2080/9/8 17211/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२११/०८०-८१ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, डर्माटोलोजी/लेप्रोलोजी, भेनरल डिजिजेज, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF
2080/9/8 17212/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२१२-१७२१३/०८०-८१ (आ.प्र./खुला), स्वास्थ्य, साइक्याट्री, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF
2080/9/8 17214/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२१४, १७२३८/०८०-८१ (आ.प्र./आ.ज.), स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक, नियोनेटोलेजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट नियोनेटोलोजिष्ट पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF
2080/9/8 17215/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२१५, १७२३९/०८०-८१ (आ.प्र./आ.ज), स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF
2080/9/8 17216/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२१६/०८०-८१ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, ज.हे.स., नवौं तह, मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF
2080/9/8 17217/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२१७, १७२४०/०८०-८१ (आ.प्र./आ.ज.), स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF
2080/9/8 17218/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२१८-१७२१९/०८०-८१ (आ.प्र./खुला), स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ, नवौं तह, अस्पताल नर्सिङ प्रशासक पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF
2080/9/8 17220/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२२०/०८०-८१ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री, इण्डोडोण्टिष्ट, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट इण्डोडोण्टिष्ट पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF
2080/9/8 17221/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२२१/०८०-८१ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री, प्रोस्थोडोन्टिष्ट, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट डेण्टल प्रोस्थोडोन्टिष्ट पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF
2080/9/8 17222/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२२२, १७२४४/०८०-८१ (आ.प्र./दलित), स्वास्थ्य, मे. ल्या. टे., ज. मे. ल्या. टे, नवौं तह, उपप्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF
2080/9/8 17223/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२२३/०८०-८१ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, मे. ल्या. टे., मेडिकल माइक्रोबायोलोजी, नवौं तह, उपप्रमुख माइक्रोबायोलोजिष्ट पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF
2080/9/8 17224/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२२४, १७२४५/०८०-८१ (आ.प्र./महिला), स्वास्थ्य, हेल्थ इन्पेक्सन, नवौं तह, जनस्वास्थ्य प्रशासक पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF
2080/9/8 17233/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२३३/०८०-८१ (महिला), स्वास्थ्य, मेडिसिन, पल्मोनोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट पल्मोनोलोजिष्ट पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF
2080/9/8 17236/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२३६/०८०-८१ (आ.ज.), स्वास्थ्य, सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिक सर्जन पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF
2080/9/8 17241/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२४१/०८०-८१ (महिला), स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, माइक्रोबायोलोजी (ब्याक्टिरियोलोजी), नवौं तह, कन्सल्टेण्ट माइक्रोबायोलोजिष्ट पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF
2080/9/8 17242/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२४२/०८०-८१ (महिला), स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, बायोकेमिष्ट्री, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट बायोकेमिष्ट पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF
2080/9/8 17243/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२४३/०८०-८१ (महिला), स्वास्थ्य, डेन्ट्रिष्ट्री, ओरल तथा मेक्जिलो फेसियल सर्जरी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट ओरल तथा मेक्जिलो फेसियल सर्जन पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF
2080/9/8 17246/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२४६/०८०-८१ (आ.ज.), स्वास्थ्य, एकीकृत चिकित्सा, नवौं तह, उपस्वास्थ्य प्रशासक पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF
2080/9/8 17222/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२२२, १७२४४/०८०-८१ (आ.प्र./दलित), स्वास्थ्य, मे. ल्या. टे., ज. मे. ल्या. टे, नवौं तह, उपप्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF
2080/9/26 16660/080-81 2080/9/26 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 16660-16667/080-81 (आ.प्र.), रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF
2080/9/29 16660/080-81 2080/9/29 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16660/080-81 (आ.प्र.), न्याय सेवा, न्याय समूह,,उपसचिव वा सो सरह पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF
2080/9/29 16661/080-81 2080/9/29 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16661/080-81(आ.प्र.),न्याय सेवा, कानून समूह, उपसचिव वा सो सरह पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF
2080/9/25 16662/080-81 2080/9/25 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16662/080-81(आ.प्र‍.),न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, उपसचिव वा सो सरह पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF
2080/10/6 17168/080-81 2080/10/6 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १६६७२,१६६८२-१६६८५/०८०-८१ (खुला/समावेशी) रा.प. द्वितीय श्रेणी उपसचिव वा सो सरह (अप्राविधिक) पदमा प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह तर्फ दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF
2080/10/6 16651/080-81 2080/10/6 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १६६६८,१६६७८-१६६७९/०८०-८१ (खुला/महिला/दलित) रा.प. द्वितीय श्रेणी उपसचिव वा सो सरह (अप्राविधिक) पदमा न्याय सेवा, न्याय समूह तर्फ दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF
2080/10/6 17168/080-81 2080/10/6 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १६६६९, १६६८०/०८०-८१ (खुला/मधेसी) रा.प. द्वितीय श्रेणी उपसचिव वा सो सरह (अप्राविधिक) पदमा न्याय सेवा, कानून समूह तर्फ दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF
2080/10/6 17152/080-81 2080/10/6 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १६६७०, १६६८१/०८०-८१ (खुला/मधेसी) रा.प. द्वितीय श्रेणी उपसचिव वा सो सरह (अप्राविधिक) पदमा न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह तर्फ दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF
2080/10/6 17158/080-81 2080/10/6 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १६६७३, १६६८६/०८०-८१ (खुला/पि.क्षे.) रा.प. द्वितीय श्रेणी उपसचिव वा सो सरह (अप्राविधिक) पदमा प्रशासन सेवा, लेखा समूह तर्फ दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF
2080/10/6 16662/080-81 2080/10/6 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १६६७४, १६६८७/०८०-८१ (खुला/पि.क्षे.) रा.प. द्वितीय श्रेणी उपसचिव वा सो सरह (अप्राविधिक) पदमा प्रशासन सेवा, राजस्व समूह तर्फ दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF
2080/10/6 16688/080-81 2080/10/6 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १६६८८/०८०-८१ (महिला) रा.प. द्वितीय श्रेणी उपसचिव वा सो सरह (अप्राविधिक) पदमा लेखापरीक्षण सेवा तर्फ दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF
2080/10/14 17170/080-81 2080/10/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७१७०-१७१७१/२०८०-८१ (आ.प्र./खुला),आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह (प्राविधिक) पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF
2080/10/14 17172/080-81 2080/10/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७१७२-१७१७३/२०८०-८१ (आ.प्र./खुला),इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, जनरल सेवा/समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह (प्राविधिक) पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF
2080/10/14 17174/080-81 2080/10/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७१७४-१७१७५/२०८०-८१ (आ.प्र./खुला),इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे सेवा/समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह (प्राविधिक) पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF
2080/10/14 17176/080-81 2080/10/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७१७६/२०८०-८१ (आ.प्र.),इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी सेवा/समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह (प्राविधिक) पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF
2080/10/14 17177/080-81 2080/10/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७१७७/२०८०-८१ (आ.प्र.),इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, वि. एण्ड आ. सेवा/समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह (प्राविधिक) पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF
2080/10/21 17180/080-81 2080/10/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७१८०/२०८०-८१ (आ.प्र.),इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी उपसचिव वा सो सरह(प्राविधिक) पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF
2080/10/21 17182/080-81 2080/10/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७१८२/२०८०-८१ (आ.प्र.),कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह (प्राविधिक) पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF
2080/10/21 17183/080-81 2080/10/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७१८३-१७१८४/२०८०-८१ (आ.प्र./खुला), कृषि सेवा, खा. पो. तथा गु. नि. समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी उपसचिव वा सो सरह (प्राविधिक) पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF
2080/10/21 17185/080-81 2080/10/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७१८५/२०८०-८१ (आ.प्र.),वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी उपसचिव वा सो सरह (प्राविधिक) पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF
2080/10/21 17186/080-81 2080/10/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७१८६-१७१८७, १७२३०/२०८०-८१ (आ.प्र./खुला/मधेसी), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी उपसचिव वा सो सरह (प्राविधिक) पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF
2080/10/21 17229/080-81 2080/10/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७२२९/२०८०-८१ (आ.ज.),वन सेवा, ने. पा. एण्ड वा. ला. समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी उपसचिव वा सो सरह (प्राविधिक) पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF
२०७९।१०।११ 16699/079-80 २०७९।१०।११ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.न. १६६९९-१६७०५।२०७९-८० (खुला, समावेशी),परराष्ट्र, प्रशासन, संघीय संसद) संयुक्त र एकीकृत सेवा, समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF
२०७९/१०/१२ 16699/079-80 २०७९/१०/१२ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९९-१६७०५/२०७९-८० (खुला, समावेशी), संयुक्त तथा एकीकृत सेवा, समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा दाङ परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF
२०७९/१०/१५ 16699/079-80 २०७९/१०/१५ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १६६९९-१६७०५/०७९-८०(खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, संयुक्त तथा एकीकृत समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको लागि जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राखी अनलाइनमार्फत् दरखास्त फाराम भरी स्वीकृत/अस्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको नामावली सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९/१०/१५ 16692/079-80 २०७९/१०/१५ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १६६९२-१६६९८/०७९-८०(खुला तथा समावेशी),नेपाल न्याय सेवा, न्याय/कानून/सरकारी वकील समूह, रा.प. तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको लागि जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राखी अनलाइनमार्फत् दरखास्त फाराम भरी स्वीकृत/अस्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको नामावली सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०८०।०३।०४ 16699/079-80 २०८०।०३।०४ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९९-१६७०५।२०७९-८० (खुला, समावेशी),परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, संघीय संसद) संयुक्त र एकीकृत सेवा, समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF
2080/03/11 16699/079-80 2080/03/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९९-१६७०५।२०७९-८० (खुला, समावेशी),परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, संघीय संसद) संयुक्त र एकीकृत सेवा, समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा पोखरा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF
२०८०/०३/११ 16699/079-80 २०८०/०३/११ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९९-१६७०५।२०७९-८० (खुला, समावेशी),परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, संघीय संसद) संयुक्त र एकीकृत सेवा, समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा इलाम परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF
२०८०/०३/११ 16699/079-80 २०८०/०३/११ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९९-१६७०५/२०७९-८०, शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राविधिक) पदमा दाङ परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
२०८०/०३/१२ 16699/079-80 २०८०/०३/१२ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९९-१६७०५।२०७९-८० (खुला तथा समावेशी) परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, संघीय संसद (संयुक्त र एकीकृत) सेवा /समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF
2080/03/12 16699/079-80 2080/03/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९९-१६७०५।२०७९-८० (खुला, समावेशी), संयुक्त र एकीकृत, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा दिपायल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF
2080/3/12 16699/079-80 2080/3/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९९-१६७०५।२०७९-८० (खुला, समावेशी), राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा सुर्खेत परीक्षा केन्द्र राखी पुन:आवेदन दिएका मध्ये दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF
२०८०/०३/१२ 16699/079-80 २०८०/०३/१२ - लाेक सेवा आयोग महेन्द्रनगर कार्यालयबाट लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६९९-१६७०५/०७९-८० , (खुला तथा समावेशी) संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत संचालन हुने रा.प.तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको लागि पुन: आवेदन (Re-apply) गरी अनलाइन दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली विवरण । - Download PDF
२०८०/०३/१२ 16699/079-80 २०८०/०३/१२ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९९-१६७०५/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राविधिक) पदमा जुम्ला परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका र केन्द्र परिवर्तन गरी आएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF
2080/03/12 16699/079-80 2080/03/12 - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९९-१६७०५/०७९-८० (खुला तथा समावेशी), रा.प. तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको लागि पुन:आवेदन (Re-apply) गरी अनलाइन दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको विवरण प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/03/12 16699/079-80 2080/03/12 - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलले सञ्‍चालन गर्ने लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९९-१६७०५/०७९-८० (खुला तथा समावेशी), रा.प. तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको लागि पुन:आवेदन (Re-apply) गरी अनलाइन दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको विवरण प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०८०/०३/१३ 16699/079-80 २०८०/०३/१३ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९९-१६७०५/२०७९-८० (खुला, समावेशी), संयुक्त तथा एकीकृत सेवा, समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा बागलुङ परीक्षा केन्द्र राखी अनलाइन दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF
2080/03/14 16699/079-80 2080/03/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.न. १६६९९-१६७०५/२०७९-८० (खुला, समावेशी), संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF
2080/04/03 16692/079-80 2080/04/03 - लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९२-१६६९८/०७९-८० (खुला तथा समावेशी) नेपाल न्याय सेवा, न्याय/कानून/सरकारी वकिल समुह, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका तथा स्वीकृत हुन बाँकी रहेका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF
२०८०।०४।०५ 16692/079-80 २०८०।०४।०५ - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९२-१६६९८/०७९-८० (खुला तथा समावेशी) नेपाल न्याय सेवा, न्याय/कानून/सरकारी वकील समुह, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा काठमाडौै परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/ नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF
2080/04/05 16692/079-80 2080/04/05 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९२-१६६९८।२०७९-८० (खुला तथा समावेशी),न्याय सेवा, न्याय/कानून/सरकारी वकील समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा पोखरा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF
२०८०।०४।०५ 16692/079-80 २०८०।०४।०५ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९२-१६६९८।२०७९-८० (खुला तथा समावेशी),न्याय सेवा, न्याय/कानून/सरकारी वकील समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा दिपायल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF
2080/04/09 16713/079-80 2080/04/09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६७१३/०७९-८० (आ.प्र.) संघीय संसद सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा काठमाडौै परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF
२०७९।०९।२८ 17254/079-80 २०७९।०९।२८ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.न. १७२५४-१७२६० (खुला, समावेशी), इन्जिनियिरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल, हाइवे, स्यानिटरी, हाइड्रोपावर र इरिगेशन उपसमूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), इञ्‍जिनियर पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF
2079-9-27 109/079-80 2079-9-27 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17248-17253/2079-80 (खुला/समावेशी), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), तथ्याङ्क अधिकृत पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-9-27 117/079-80 2079-9-27 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17268-17270/2079-80 (खुला/समावेशी), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-9-27 17271/079-80 2079-9-27 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17271-17276/2079-80 (खुला/समावेशी), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिकल इन्जिनियर पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-9-27 17277/079-80 2079-9-27 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17277-17278/2079-80 (खुला/पि.क्षे.), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), माइनिङ इन्जिनियर पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-9-27 17279/079-80 2079-9-27 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17279/2079-80 (खुला), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), केमिकल इन्जिनियर पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-9-27 17280/079-80 2079-9-27 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17280-17281/2079-80 (खुला/महिला), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), मेट्रोलोजिष्ट पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-9-27 17282/079-80 2079-9-27 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17282-17285/2079-80 (खुला/समावेशी), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), मेटेरियोलोजिष्ट पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-9-27 17286/079-80 2079-9-27 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17286/2079-80 (महिला), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), जियोलोजिष्ट पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
२०७९।०९।२९ 17261/079-80 २०७९।०९।२९ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.न. १७२६१-१७२६४ (खुला, समावेशी), इन्जिनियिरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, बि.एण्ड आ. उपसमूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), इञ्‍जिनियर पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF
२०७९।०९।२९ 17265/079-80 २०७९।०९।२९ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.न. १७२६५-१७२६७ (खुला, समावेशी), इन्जिनियिरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), इञ्‍जिनियर पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF
2079-9-30 17287/079-80 2079-9-30 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17287-17290/2079-80 (खुला/समावेशी), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), नापी अधिकृत पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-9-30 17291/079-80 2079-9-30 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17291-17296/2079-80 (खुला/समावेशी), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), केमिष्ट पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-9-30 17297/079-80 2079-9-30 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17297-17298/2079-80 (खुला/महिला), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), पशु विकास अधिकृत पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-9-30 17299/079-80 2079-9-30 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17299-17302/2079-80 (खुला/समावेशी), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), वाली विकास/वाली संरक्षण अधिकृत/माटो विज्ञ पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-9-30 17303/079-80 2079-9-30 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17303-17307/2079-80 (खुला/समावेशी), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), पशु चिकित्सक पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-9-30 17308/079-80 2079-9-30 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17308-17309/2079-80 (खुला/दलित), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), कृषि इन्जिनियर पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-9-30 17310/079-80 2079-9-30 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17310-17313/2079-80 (खुला/समावेशी), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-9-30 17314/079-80 2079-9-30 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17314-17316/2079-80 (खुला/समावेशी), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक वन/संरक्षण अधिकृत पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
२०७९।१०।१३ 17261/079-80 २०७९।१०।१३ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२६१-१७२६४/०७९-८० (खुला, समावेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्‍ग सेवा, सिभिल समूह, वि.एण्ड.आ. उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्राविधिक) इञ्‍जिनियर पदमा बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF
२०७९।१०।१३ 17265/079-80 २०७९।१०।१३ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२६५-17267/०७९-८० (खुला/समावेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्‍ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्राविधिक) इञ्‍जिनियर पदमा बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF
२०७९।१०।१४ 17327/079-80 २०७९।१०।१४ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३२७-१७३३२/०७९-८० (खुला/समावेशी), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरिक्षण/अङ्ग्रेजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, विद्यालय निरीक्षक/प्राविधिक अधिकृत पदमा बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी Online बाट दरखास्त स्वीकृत भएका तथा स्वीकृत हुन बाँकी उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF
2079-10-15 17317/079-80 2079-10-15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17317-17319/2079-80 (खुला/समावेशी), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), कम्प्युटर अधिकृत पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-15 17325/079-80 2079-10-15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17325-17326/2079-80 (खुला/मधेसी), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), वातावरण निरीक्षक पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-15 17320/079-80 2079-10-15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17320-17324/2079-80 (खुला/समावेशी), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), कम्प्युटर इन्जिनियर पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-15 17333/079-80 2079-10-15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17333/2079-80 (मधेसी), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), छबिकार पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-15 17334/079-80 2079-10-15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17334/2079-80 (खुला), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), पुरातत्व अधिकृत पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-15 17335/079-80 2079-10-15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17335-17336/2079-80 (खुला/आ.ज.), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), पुस्तकालय अधिकृत पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-15 17337/079-80 2079-10-15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17337/2079-80 (महिला), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), कम्प्युटर प्रोग्रामर पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-15 17338/079-80 2079-10-15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17338/2079-80 (खुला), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-15 17339/079-80 2079-10-15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17339/2079-80 (खुला), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), पुस्तकालय अधिकृत पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-11-12 17340/079-80 2079-11-12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17340-17345/2079-80 (खुला/समावेशी), आठौं तह, मेडिकल अधिकृत पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-11-12 17346/079-80 2079-11-12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17346/2079-80 (दलित), आठौं तह, डेण्टल सर्जन पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-11-12 17347/079-80 2079-11-12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17347/2079-80 (खुला), आठौं तह, आयुर्वेद चिकित्सक पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-11-12 17348/079-80 2079-11-12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17348-17349/2079-80 (महिला/आ.ज.), आठौं तह, बायोमेडिकल इन्जिनियर पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-11-12 17350/079-80 2079-11-12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17350-17352/2079-80 (खुला/समावेशी), सातौं, नर्सिङ्ग अधिकृत पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-11-12 17353/079-80 2079-11-12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17353-17354/2079-80 (खुला/दलित), सातौं, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-11-12 17355/079-80 2079-11-12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17355/2079-80 (खुला), सातौं, माइक्रोबायोलोजिष्ट पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-11-12 17356/079-80 2079-11-12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17356-17357/2079-80 (खुला/मधेसी), सातौं, फिजियोथेरापिष्ट पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-11-12 17358/079-80 2079-11-12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17358/2079-80 (खुला), सातौं, फार्मेसी अधिकृत पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-11-12 17359/079-80 2079-11-12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17359-17360/2079-80 (दलित/महिला), सातौं, रेडियोग्राफी/रेडियोथेरापी टेक्नोलोजिष्ट पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-09 17178/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17178/2079-80 (आ.ज.), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-09 71/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17179-17180/2079-80 (आ.प्र./दलित), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-09 17181/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17181-17184/2079-80 (खुला/समावेशी), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-09 17185/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17185/2079-80 (खुला), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-09 17186/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17186/2079-80 (दलित), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-09 17187/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17187-17188/2079-80 (आ.प्र./खुला), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-09 17189/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17189/2079-80 (आ.ज.), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-09 17190/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17190/2079-80 (आ.प्र.), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-09 17191/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17191/2079-80 (महिला), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-09 17194/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17194/2079-80 (खुला), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-09 17195/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17195/2079-80 (मधेसी), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-09 17196/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17196/2079-80 (आ.प्र.), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-09 17197/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17197/2079-80 (आ.प्र.), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-09 17198/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17198/2079-80 (खुला), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-09 17199/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17199-17200/2079-80 (आ.प्र./दलित), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-09 17201/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17201/2079-80 (आ.प्र.), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-09 17202/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17202/2079-80 (आ.प्र.), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-09 17203/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17203-17204 (आ.प्र./खुला), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), वरिष्ठ समाजशास्त्री पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-09 17205/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17205-17206/2079-80 (आ.प्र./महिला), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-09 17207/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17207-17208/2079-80 (आ.प्र./महिला), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-09 17209/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17209/2079-80 (महिला), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर इलेक्ट्रिकल इन्जिनयर पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
2079-10-09 16690/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 16690-16691/2079-80 (आ.प्र./खुला), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF
२०७९/१०/१२ 16699/078-79 २०७९/१०/१२ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.न. १६६९९-१६७०५।२०७९-८० (खुला, समावेशी), संयुक्त र एकीकृत सेवा, समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा इलाम परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF
२०७९।१०।१६ 16699/078-79 २०७९।१०।१६ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९९-१६७०५/०७९-८० (खुला/समावेशी), रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी Online बाट दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF
२०७९।११।१६ 16696/078-79 २०७९।११।१६ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.न. १६६९६-१६७०२।२०७८-७९ (खुला, समावेशी),परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, संघीय संसद) संयुक्त र एकीकृत सेवा, समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF
2079/11/28 16699/078-79 2079/11/28 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९६-१६७०२/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF
2080/01/08 16690/078-79 2080/01/08 - लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६८९-१६६९५/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी) नेपाल न्याय सेवा, न्याय/कानून/सरकारी वकिल समुह, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF
२०८०।०१।१० 16689/078-79 २०८०।०१।१० - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.न. १६६८९-१६६९५।२०७८-७९ (खुला, समावेशी),न्याय सेवा, न्याय, सरकारी वकील र कानून समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF
२०७४/११/९ 16509/074-75 २०७४/११/९ - २०७४/११/१९ गते हुने उपसचिव वा सो सरह (अा‍.प्र.) पदको स्वीकृत नामावली र परीक्षाा केन्द्र । - Download PDF
२०७४/११/९ 16516/074-75 २०७४/११/९ - २०७४/११/२८ गते हुने उपसचिव वा सो सरह (खुला तथा समावेशी) पदको स्वीकृत नामावली र परीक्षाा केन्द्र । - Download PDF

अपडेट


View more

सुचना

बुलेटिन