मिति २०८१/१/७ र ८ गते २.०० बजेदेखि सञ्चालन हुने लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं १६७०४/०८०-८१ (आ.प्र.) नेपाल परराष्ट्र सेवा, उपसचिव वा सो सरह पदमा दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको केन्द्र अनुसारको स्वीकृत नामावली - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन