लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६८९-१६६९४/२०८०-८१ (खुला/समावेशी), नेपाल न्याय सेवा, न्याय/कानून/सरकारी वकिल समूह, रा.प. तृतीय श्रेणी, (अप्राविधिक) शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा दिपायल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन