लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९२-१६६९८।२०७९-८० (खुला तथा समावेशी),न्याय सेवा, न्याय/कानून/सरकारी वकील समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा दिपायल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन