लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17163/079-80, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिकल सर्जरी उप समूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेन्ट सर्जिकल ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिष्ट पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन