लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०७१।०७९-८० (आ.ज.), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर मिस्त्री पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन