लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०२१।०७८-७९(खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), असिष्टेण्ट जियोलोजिष्ट पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन