लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६७७/०७८-७९ (महिला), नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन