लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16694/076-77 (खुला), नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको बैकल्पिक सिफरिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन