लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२८६०-१२८६६/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन