लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९५१/०७६-७७ ‍(अपाङ्ग), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सुपरिवेक्षक पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन