लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९६८-१२९७२/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, पाँचौं तह, स्टाफ नर्स पदको सिफारिस एवं एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन