लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. ११९१०।०७८-७९ (महिला), एकीकृत र संयुक्त, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन