लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि. नं. १६५३० र १६५३४/०७४-७५ (खुला र दलित) नेपाल प्रशासन/लेखापरीक्षण/व्यवस्थापिका संसद सेवा,रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.),शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको वैकल्पिक उम्मेदवारहरुको सिफारिश सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन