लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०८६।०७९-८० (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, मुद्रण सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन