लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. ११९०४।०७८-७९ (मधेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन