लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०६।०७७-७८ (दलित), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन