लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०१-११९०७/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), नेपाल न्याय सेवा, न्याय/कानून/सरकारी वकील समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन