लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७८/०७७-७८ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, नवौं तह, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन