लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५३५१ (आ.प्र.) नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी (अप्रा.) सह लेखापाल पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन