लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०७८।०७८-७९ (आ.ज.), कृषि सेवा, ला. पो. एण्ड डे. डे. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायव पशु सेवा प्राविधिक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन