लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९२/०७९-८० (खुला), १६६९३/०७९-८० (महिला), १६६९४/०७९-८० (आ.ज.), १६६९५/०७९-८० (मधेशी), १६६९६/०७९-८० (दलित), १६६९७/०७९-८० अपांग) र १६६९८/०७९-८० (पि.क्षे.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय, कानून र सरकारी वकिल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश एवं एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन