लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२५०/०७४-७५ (खुला), १७२५१/०७४-७५ (महिला), १७२५२/०७४-७५ (आ.ज.), १७२५३/०७४-७५ (मधेशी) र १७२५५/०७४-७५ (अपाङ्ग) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, एगृ. इरिगेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन