लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं. ११४२०-११४२१/०७८-७९(खुला तथा समावेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सिनियर मिस्त्री पदको सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रमसम्बन्धी सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन