लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं. ११९१५/०७६-७७ (अपाड्ग), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन