लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको विज्ञापन नं. १०६५५-१०६५६/०७८-७९ (खुला, महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर मिस्त्री पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन