लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६८१/०७८-७९ (महिला) र १६६८२/०७८-७९ (दलित), नेपाल संघीय संसद सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन