लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३७५/०७४-७५ (आ.प्र.) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, सातौं तह, जनस्वास्थ्य अधिकृत/इन्टोमोलोजिष्ट पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन