लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको वि.नं. १०००१÷०७८–७९ (खुला) नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. प्रथम (अप्राविधिक), लेखापाल पदको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन