लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको विज्ञापन नं. १६३६६-१६३६८/०७९-८० (खुला/समावेशी), विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन