लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९१२।०७६-७७ (आ.ज.), नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकील समूह, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन