लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 16689/075-76 (खुला), 16690/075-76 (महिला), 16691/075-76 (आ.ज.) र 16692/075-76 (मधेशी), नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन