लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३८०२/०७६-७७ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्‍व समुह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन