लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०२७।०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल इञ्‍जिनियरिड्ग सेवा, केमिष्ट्री समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), असिष्टेण्ट केमिष्ट पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन