लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०७५-१२०७७।०७८-७९ (खुला, समावेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिड्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अमिन पदको एकमुष्ट उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन