आयोगको विज्ञापन नम्बर १६७१३।०७९-८० (आ.प्र.), संघीय संसद सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प. तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिशसम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन