लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३२६/०७४-७५ (खुला), १७३२७/०७४-७५ (महिला), १७३२८/०७४-७५ (आ.ज.), १७३२९/०७४-७५ (मधेशी), १७३३०/०७४-७५ (अपाङ्ग) र १७३३१/०७४-७५ (पि.क्षे.), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), विद्यालय निरीक्षक पदको माग पदमा मिति २०७५।०८।१३ मा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन