लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२६९/०७९-८० (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर पदको वैकल्पिक सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन