लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर,कार्यालयको विज्ञापन नं. १६३०६/०७६-७७ (मधेसी), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.),खरिदार वा सो सरह पदमा बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन