लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्वर १६७०६/०७९-८०(खुला), राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवा, अधिकृत तृतीय श्रेणी, लेखा अधिकृत पदको योग्यताक्रम सूचीबाट हटाइएको सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन